Thomas Siebert

Tho­mas Sie­bert er salgs­di­rek­tør i APC.

Ansva­ret for salg og råd­giv­ning på kon­to­ret i Køben­havn er pla­ce­ret under Tho­mas Sie­bert.

Tho­mas er Exam. Assu­randør fra for­sik­rings­a­ka­de­mi­et og har Finan­stil­sy­nets til­la­del­se som pen­sions­mæg­ler.

Før Tho­mas i 2013 star­te­de hos APC, har han opnået kend­skab til bran­chen hos Alm. Brand, Tryg For­sik­ring og SEB Pen­sion, hvor han har berørt alt fra B2C, B2B, coa­ching/uddan­nel­se og mel­lem­le­del­se.

Tho­mas ind­går i for­ret­nings­le­del­sen og refe­re­rer til den admi­ni­stren­de direk­tør for APC, Peter Lind­blad.

Det er Tho­mas’s ansvar, at APC’s pen­sions­mæg­le­re og pen­sions­råd­gi­ve­re dag­ligt møder pen­sions­op­spa­re­re, til en ufor­plig­ten­de gen­nem­gang af deres pen­sion, med hen­blik på, at give den enkel­te et oplyst beslut­nings­grund­lag – det­te for­ank­ret i data, sta­ti­stik og sand­syn­lig­heds­reg­ning.

Kon­to­ret på Strand­ga­de i Køben­havn dan­ner ram­mer for, at pen­sions­mæg­le­re og råd­gi­ve­re ugen­ligt møder cir­ka 150 nye kun­der.

Med afhol­del­de­se af mere end 2.500 råd­giv­nings­mø­der og en opbyg­get por­teføl­je på over 1 mia kr., har Tho­mas et ind­gåen­de kend­skab til APC. Og på den­ne bag­grund ved han også, hvad der kræves for at kom­mu­ni­ke­re pen­sion på et let for­ståe­ligt sprog, sam­ti­digt med at det nød­ven­di­ge over­blik ska­bes.

Tho­mas har lige­le­des ansva­ret for APC’s kun­de­kon­su­len­ter, som har til opga­ve, at pen­sions­mæg­le­re og pen­sions­råd­gi­ve­res kalen­de­re og tid gene­relt, altid er opti­malt udnyt­tet.

Dag­ligt er Tho­mas i tæt sam­ar­bej­de med APC’s for­ret­nings­a­na­ly­se­af­de­ling, hvor den primære salgska­nal hele tiden “fin­tu­nes” og effek­ti­vi­se­res.

Tele­mar­ke­ting er ube­tin­get den stør­ste emne­le­ve­randør til APC og med Max Frank i spid­sen for for­ret­nings­a­na­ly­se - der sik­rer leve­ran­ce af emner via data­mi­ning - er det er Tho­mas opga­ve at være tæt på pro­duk­tio­nen i call-​cen­tre­ne. Det er her poten­ti­el­le kun­der møder APC for før­ste gang.

Et tæt sam­ar­bej­de med den øvri­ge for­ret­nings­le­del­se, sik­rer at Tho­mas i sit vir­ke som salgs­di­rek­tør, altid kan base­re sine vur­de­rin­ger og beslut­nin­ger på vali­de data, ana­ly­ser og sam­men­lig­ning af dis­se.

“Num­mer 1” i APC er, at vi kan ska­be vær­di for både eksi­ste­ren­de og poten­ti­el­le kun­der.

Tho­mas har lige­le­des fokus på alter­na­ti­ve salgska­na­ler og nye poten­ti­el­le emne­le­ve­randøre­rer, som kan bidra­ge til øget salg og ikke mindst kend­skab til APC’s for­ret­nings­mo­del på land­s­plan.