Har vi ikke gjort det godt nok?

Vi ser ikke os selv som ufejlbarlige - og lytter gerne til dig

Vi bestræ­ber vi os på at give dig den bedst muli­ge råd­giv­ning. Hvis der er sket en fejl, gør vi hvad vi kan for at ret­te op på den.

Vi ser det som en vig­tig opga­ve at fin­de en god og hur­tig løs­ning på din kla­ge. Sen­der du en kla­ge vur­de­rer vi situ­a­tio­nen, og sik­rer at vi hjæl­per dig bedst muligt.

Når vi har fået et godt ind­blik i din situ­a­tion, vur­de­rer vi hvor­dan vi bedst løser pro­ble­met. Det er typisk den med­ar­bej­der der har behand­let din kla­ge, der tager en dia­log med dig om det vide­re for­løb – med sær­ligt fokus på at sik­re et fort­sat godt sam­ar­bej­de.

Der er ikke noget vi ønsker mere, end at have gla­de og til­fred­se kun­der. Og vi gør vores bed­ste for at give dig en fair behand­ling, når du er util­freds med vores råd­giv­ning.

Det ene­ste du skal gøre er at sen­de en e-​mail til vores kla­ge­ansvar­li­ge enhed på klage@apc.dk.

Du er også vel­kom­men til at sen­de din kla­ge i et brev:

  • Att.: Afde­ling for kun­de­kla­ger
  • APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S
  • Strand­ga­de 4C
  • 1401 Køben­havn K