Privatlivs­politik

Den­ne pri­vat­livspo­li­tik for­kla­rer, hvor­dan APC For­sik­rings­mæg­le­re (“vi” eller “os”) behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger.

1. Dataansvarlig

Den juri­di­ske enhed, som er ansvar­lig for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er:

APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S
CVR-​nr. 30732049
Strand­ga­de 4C, 4. sal
1401 Køben­havn K

apc@apc.dk
Tele­fon: 7025 7026

2. Beskrivelse af behandlingen

Mar­keds­føringLeve­ring af vores ydel­ser
FormålPer­so­nop­lys­nin­ger anven­des til mar­keds­førings­mæs­si­ge formål, her­un­der at mål­ret­te vores kom­mu­ni­ka­tion med dig på bag­grund af dine inter­es­se-​ og foku­s­om­rå­der samt sen­de dig rele­vant mar­keds­føring i form af bl.a. nyheds­bre­vePer­so­nop­lys­nin­ger anven­des til at kon­tak­te dig med hen­blik på råd­giv­ning om og for­mid­ling af din for­sik­rings-​ og pen­sions­por­teføl­je, som du har anmo­det om
Kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­gerVi behand­ler føl­gen­de kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger om dig:

Almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger
 • Navn, adres­se, tele­fon­num­mer
 • Køn
 • Gene­rel­le sta­ti­sti­ske oplys­nin­ger for de grup­per af per­so­ner (seg­men­ter), du ud fra bl.a. dit køn og din bopæl til­hører, her­un­der oplys­nin­ger om gen­nem­snit­lig ind­komst, uddan­nel­se og leve­al­der for per­so­ner i områ­det
 • E-​mail adres­se (såfremt du oply­ser den­ne, når vi kon­tak­ter dig)
 • Oplys­nin­ger om din alder, beskæf­ti­gel­se og din fak­ti­ske ind­komst, samt dine for­sik­rings-​ og pen­sions­for­hold i det omfang, du giver os dis­se oplys­nin­ger, når vi kon­tak­ter dig
Vi behand­ler føl­gen­de kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger om dig:

Almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger
 • Navn, adres­se, tele­fon­num­mer, e-​mail adres­se
 • CPR num­mer
 • Køn
 • Gene­rel­le sta­ti­sti­ske oplys­nin­ger for de grup­per af per­so­ner (seg­men­ter), du ud fra bl.a. dit køn og din bopæl til­hører, her­un­der oplys­nin­ger om gen­nem­snit­lig ind­komst, uddan­nel­se og leve­al­der for per­so­ner i områ­det
 • Oplys­nin­ger om alder, beskæf­ti­gel­se og fak­ti­ske ind­komst, samt dine for­sik­rings-​ og pen­sions­for­hold
 • Risi­ko­vil­lig­hed i for­hold til opspa­ring og inve­ste­ring
Sær­li­ge kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger (“føl­som­me oplys­nin­ger”)
 • Oplys­nin­ger om dine hel­breds­for­hold i det omfang, det er rele­vant for vores råd­giv­ning og de for­sikings-​ og pen­sionsy­del­ser, vi for­mid­ler til dig som led i vores sam­ar­bej­de
KilderVi ind­sam­ler oplys­nin­ger fra føl­gen­de kil­der:
 • Direk­te fra dig
 • Offent­ligt til­gæn­ge­li­ge kil­der, sær­ligt digi­ta­le tele­fon­bø­ger
 • Onli­ne kil­der f.eks. soci­a­le medi­er, der er offent­ligt til­gæn­ge­li­ge
Vi ind­sam­ler oplys­nin­ger fra føl­gen­de kil­der:
 • Direk­te fra dig
 • Offent­ligt til­gæn­ge­li­ge kil­der, sær­ligt digi­ta­le tele­fon­bø­ger
 • Onli­ne kil­der f.eks. soci­a­le medi­er, der er offent­ligt til­gæn­ge­li­ge
Behand­lings­grund­lagVi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger som beskre­vet oven­for base­ret på føl­gen­de behand­lings­grund­lag:
 • Arti­kel 6.1.f (nød­ven­dig for for­føl­gel­sen af legi­ti­me inter­es­ser for APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S)
 • De legi­ti­me inter­es­ser, vi for­føl­ger er
  • at kun­ne mål­ret­te vores kom­mu­ni­ka­tion mod mål­grup­per, som ud fra en sta­ti­stisk betragt­ning anses for sær­ligt rele­van­te i for­hold til aftagl­se af vores pro­duk­ter,
  • at vur­de­re om du rent fak­tisk er i mål­grup­pen for vores ydel­ser, og
  • at kom­me i dia­log med poten­ti­el­le kun­der med hen­blik på ind­gåel­se af afta­le om afta­gel­se af vores ydel­ser
Vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger som beskre­vet oven­for base­ret på føl­gen­de behand­lings­grund­lag:

Almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger
 • Arti­kel 6.1.a (samtyk­ke)
 • Arti­kel 6.1.b (nød­ven­dig af hen­syn til opfyl­del­se af en kon­trakt, som du er part i)
 • Arti­kel 6.1.c (nød­ven­dig for at APC For­sik­rings­mæg­le­re kan over­hol­de ret­li­ge for­plig­tel­ser i for­hold til ind­be­ret­ning og doku­men­ta­tion over­for SKAT og andre offent­li­ge myn­dig­he­der, samt pligt­mæs­sig afgi­vel­se af oplys­nin­ger til Finan­stil­sy­net
Sær­li­ge kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger (“føl­som­me oplys­nin­ger”)
 • Arti­kel 9.2.a (samtyk­ke)
 • Arti­kel 9.2.f (nød­ven­dig for at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res)
Mod­ta­ge­re
 • Leve­randører og for­hand­le­re, her­un­der IT-​leve­randører, sup­port, vare­le­ve­randører og finan­si­el­le insti­tu­tio­ner, som vi sam­ar­bej­der med for at assi­ste­re vores virk­som­hed
 • Leve­randører og for­hand­le­re, her­un­der IT-​leve­randører, sup­port, vare­le­ve­randører og finan­si­el­le insti­tu­tio­ner, som vi sam­ar­bej­der med for at assi­ste­re vores virk­som­hed
 • Pen­sions-​ og for­sik­rings­sel­ska­ber, som leve­rer de pro­duk­ter, vi for­mid­ler
Opbe­va­ringVi vil opbe­va­re per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt.
 • Oplys­nin­ger ind­sam­let som grund­lag for at kon­tak­te dig slet­tes sene­st et år efter de er ind­sam­let, med min­dre vi i mel­lem­ti­den leve­rer råd­giv­nings-​ eller for­mid­ling­sy­del­ser til dig - i så fald slet­tes oplys­nin­ger­ne som beskre­vet neden­for under formålet “Leve­ring af vores ydel­se”
 • Hvis du anmo­der os om ikke at kon­tak­te dig igen, opbe­va­rer vi oplys­ning her­om i fire år fra vores sene­ste kon­takt med dig. Vi opbe­va­rer i så fald ale­ne de oplys­nin­ger, der er nød­ven­di­ge for at sik­re, at vi ikke kon­tak­ter dig igen
Vi vil opbe­va­re per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt.
 • Som udgangs­punkt så læn­ge vi har en afta­le om at leve­re råd­giv­ning og andre ydel­ser til dig og i fem kalen­derår efter vores afta­le med dig er ophørt

3. Konsekvenser ved behandlingen

Vi behand­ler ind­led­nings­vist oplys­nin­ger om dit navn, adres­se og tele­fon­num­mer samt sta­ti­sti­ske/demo­gra­fi­ske data for de seg­men­ter, du - base­ret på dine karak­te­ri­sti­ka (primært din adres­se) - for­modes at til­høre med hen­blik på at vur­de­re, om det er sand­syn­ligt, at du er i mål­grup­pen for vores ydel­ser og der­med vur­de­re, om vi vil forsø­ge at kon­tak­te dig. Det vil i prak­sis bety­de, at vi mulig­vis ikke kon­tak­ter dig, selv om du reelt fal­der inden for mål­grup­pen, eller at vi kon­tak­ter dig selv om du reelt fal­der uden for mål­grup­pen.

Der­u­d­over vil vi - hvis du ind­går en afta­le med os - afdæk­ke dine risi­kop­ræ­fe­ren­cer, som sam­men med oplys­nin­ger om din alder, ind­komst, for­mue, sær­li­ge ønsker og even­tu­elt hel­breds­for­hold læg­ges til grund for vores anbe­fa­ling af for­sik­rings-​ og pen­sions­løs­nin­ger.

4. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan over­føre dine per­so­nop­lys­nin­ger til lan­de uden­for EU/EØS. Vi vil over­føre dine per­so­nop­lys­nin­ger til føl­gen­de lan­de:

 • USA

Over­førs­ler til tred­jelan­de vil kun ske til spe­ci­fik­ke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sik­re, at der er for­nød­ne garan­ti­er på plads der sker en over­før­sel til et land uden for EU/EØS, som føl­ger af neden­nævn­te:

 • Kom­mis­sio­nens stan­dard­kon­trak­ter, som publi­ce­ret af Kom­mis­sio­nen eller ved andre kon­trak­ter god­kendt af kom­pe­ten­te myn­dig­he­der. Du har mulig­hed for at få en kopi af den­ne kon­trakt/afta­le ved at kon­tak­te os på apc@apc.dk

5. Pligtmæssig information

De oplys­nin­ger, vi behand­ler om dig er nød­ven­di­ge for, at vi kan leve­re en fag­ligt for­svar­lig og kor­rekt råd­giv­ning til dig. Det er fri­vil­ligt, om du giver os oplys­nin­ger­ne; men hvis du ikke giver os kor­rek­te og fyl­dest­gøren­de oplys­nin­ger, kan det være til hin­der for, at vi kan leve­re den aftal­te ser­vi­ce.

6. Dine rettigheder

Du har føl­gen­de ret­tig­he­der:

 • Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger.
 • Du har også ret til at mod­sæt­te dig behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger og få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set.
 • Sær­ligt har du en ube­tin­get ret til at mod­sæt­te dig behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger til brug for direk­te mar­keds­føring
 • Hvis behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er base­ret på dit samtyk­ke, har du ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til enhver tid. Din til­ba­ge­kal­del­se vil ikke have betyd­ning for lov­lig­he­den af behand­lin­gen fore­ta­get inden din til­ba­ge­kal­del­se af dit samtyk­ke.
 • Du har ret til at mod­ta­ge de per­so­nop­lys­nin­ger, som du selv har afgi­vet, i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat (data­porta­bi­li­tet).
 • Du kan altid ind­gi­ve en kla­ge til en data­be­skyt­tel­ses­til­syns­myn­dig­hed - i Dan­mark vil det være Data­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 1300 Køben­havn K - se mere på www.data­til­sy­net.dk.

Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på apc@apc.dk.

Der kan være betin­gel­ser eller begræns­nin­ger til dis­se ret­tig­he­der. Det er der­for ikke sik­kert, at du f.eks. har ret til data­porta­bi­li­tet i det kon­kre­te til­fæl­de - det­te afhæn­ger af de kon­kre­te omstæn­dig­he­der i for­bin­del­se med behand­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne.

Sidst opda­te­ret den 25. april 2018

Har du møde med os på et af vores kon­to­rer?
Så gæl­der vores pri­vat­livspo­li­tik for vores kon­to­rer også.