Privatlivs­politik

Den­ne pri­vat­livspo­li­tik beskri­ver, hvor­dan APC For­sik­rings­mæg­le­re (”vi” eller ”os”) behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med mar­keds­føring, leve­ring af vores ydel­se, gen­nem­før­sel af anti-​hvid­va­sk­pro­ce­du­re, sik­ker­hed og kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gel­se, samt brug af vores web­s­i­te.

1. Dataansvarlig

Den juri­di­ske enhed, som er ansvar­lig for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er:

APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S
CVR-​nr. 30732049
Strand­ga­de 4C, 4. sal
DK-​1401 Køben­havn K

2. Kontakt

Hvis du har spørgs­mål vedrøren­de vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te os på tele­fon +45 7025 7026 eller apc@apc.dk.

3. Beskrivelse af behandlingen

Neden­for har vi rede­gjort for til hvil­ke formål, at vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger.

3.1. Markedsføring

Vi benyt­ter per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med mar­keds­førings­mæs­si­ge til­tag, her­un­der for at kun­ne mål­ret­te vores kom­mu­ni­ka­tion til dig på bag­grund af dine inter­es­se-​ og foku­s­om­rå­der samt sen­de dig rele­vant mar­keds­føring i form af blandt andet nyheds­bre­ve.

Her­til behand­ler vi ude­luk­ken­de almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger her­un­der navn, adres­se, tele­fon­num­mer, dit køn og gene­rel­le sta­ti­sti­ske oplys­nin­ger for de grup­per af per­so­ner (seg­men­ter), du ud fra blandt andet dit køn og din bopæl til­hører, her­un­der oplys­nin­ger om gen­nem­snit­lig ind­komst, uddan­nel­se og leve­al­der for per­so­ner i områ­det.

Vi behand­ler også din e-​mailadres­se, din fak­ti­ske alder, beskæf­ti­gel­se og ind­komst, samt oplys­nin­ger om dine for­sik­rings-​ og pen­sions­for­hold i det omfang, du giver os dis­se oplys­nin­ger, når vi kon­tak­ter dig.

De per­so­nop­lys­nin­ger, som vi anven­der, stam­mer fra dig selv eller ind­hen­tes fra offent­ligt til­gæn­ge­li­ge kil­der, sær­ligt digi­ta­le tele­fon­bø­ger og andre onli­ne kil­der, som eksem­pel­vis soci­a­le medi­er. Oplys­nin­ger­ne kan også ind­hen­tes via brug af vores web­s­i­te.

Det ret­li­ge grund­lag for at behand­le oplys­nin­ger­ne er inter­es­se­af­vej­nings­reg­len (arti­kel 6.1.f). De legi­ti­me inter­es­ser vi for­føl­ger er vores inter­es­se i at mål­ret­te det mate­ri­a­le vi udsen­der mod mål­grup­per, som ud fra sta­ti­sti­ske betragt­nin­ger anses for sær­ligt rele­van­te i for­hold til afta­gel­se af vores ydel­ser, vores inter­es­se i at vur­de­re om du rent fak­tisk er i mål­grup­pen for vores ydel­ser og vores inter­es­se i at kom­me i dia­log med poten­ti­el­le kun­der med hen­blik på ind­gåel­se af afta­le om afta­gel­se af vores ydel­ser.

Vi kan vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger til leve­randører og for­hand­le­re, her­un­der IT-​leve­randører, sup­port, vare­le­ve­randører og finan­si­el­le insti­tu­tio­ner, som vi sam­ar­bej­der med for at assi­ste­re vores virk­som­hed.

Vi vil opbe­va­re dine per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt. Har du til­meldt dig et nyheds­brev eller lig­nen­de, gem­mer vi dine per­so­nop­lys­nin­ger, så læn­ge du ønsker at mod­ta­ge mate­ri­a­le fra os og i to år der­ef­ter. Har vi ind­sam­let offent­lig til­gæn­ge­lig infor­ma­tion om dig, for at kun­ne gen­nem­føre mar­keds­førings­mæs­si­ge til­tag, gem­mer vi mate­ri­a­le om dig, så læn­ge det pågæl­den­de til­tag er i gang og to år der­ef­ter. Hvis du anmo­der os om ikke at kon­tak­te dig igen, opbe­va­rer vi oplys­ning her­om ind­til du ikke læn­ge­re ønsker at vi afstår fra at kon­tak­te dig, eller til du fal­der uden for vores mål­grup­pe og vi alle­re­de af den årsag ikke vil kon­tak­te dig. Vi opbe­va­rer i så fald ale­ne de oplys­nin­ger, der er nød­ven­di­ge for at sik­re, at vi ikke kon­tak­ter dig igen.

3.2. Levering af vores ydelse

I for­bin­del­se med leve­ring af vores ydel­ser, benyt­ter vi dine per­so­nop­lys­nin­ger­ne til at kom­mu­ni­ke­re med dig, med hen­blik på råd­giv­ning om og for­mid­ling af din for­sik­rings-​ og pen­sions­por­teføl­je, som du har anmo­det om.

Vi behand­ler en ræk­ke almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig, her­un­der kon­tak­top­lys­nin­ger såsom navn, adres­se, tele­fon­num­mer, dit køn, e-​mailadres­se, og oplys­nin­ger om, hvor du er ansat samt din stil­ling.

Vi behand­ler des­u­den gene­rel­le sta­ti­sti­ske oplys­nin­ger for de grup­per af per­so­ner (seg­men­ter), du ud fra blandt andet dit køn og din bopæl til­hører, her­un­der oplys­nin­ger om gen­nem­snit­lig ind­komst, uddan­nel­se og leve­al­der for per­so­ner i områ­det.

Ende­ligt behand­ler vi oplys­nin­ger om din alder, beskæf­ti­gel­se og fak­ti­ske ind­komst-​, samt dine for­sik­rings-​ og pen­sions­for­hold og din risi­ko­vil­lig­hed i for­hold til opspa­ring og inve­ste­ring.

Pen­sions­in­sti­tut­ter, her­un­der pen­sions-​ og for­sik­rings­sel­ska­ber, som leve­rer de pro­duk­ter, vi for­mid­ler, samt øvri­ge mod­ta­ge­re, her­un­der SKAT og andre offent­li­ge myn­dig­he­der, stil­ler krav om, at vi enty­digt kan iden­ti­fi­ce­re dig. Vi vil der­for være nødt til også at behand­le fle­re af dine almin­de­li­ge per­son­li­ge oplys­nin­ger, her­un­der dit CPR-​num­mer.

I for­bin­del­se med eksem­pel­vis behand­lin­gen af for­sik­rings­sa­ger, der omhand­ler enkelt­per­so­ner, behand­ler vi i nog­le til­fæl­de føl­som­me per­so­nop­lys­nin­ger om dig, eksem­pel­vis hel­breds­op­lys­nin­ger, i det omfang, det er rele­vant for vores råd­giv­ning og de for­sik­rings-​ og pen­sionsy­del­ser, vi for­mid­ler til dig som.

De per­so­nop­lys­nin­ger, som vi anven­der, stam­mer fra dig selv eller ind­hen­tes fra offent­ligt til­gæn­ge­li­ge kil­der, sær­ligt digi­ta­le tele­fon­bø­ger og andre onli­ne kil­der, som eksem­pel­vis soci­a­le medi­er. Oplys­nin­ger­ne kan også ind­hen­tes via brug af vores web­s­i­te - se nær­me­re her­om i afsnit 3.5. Brug af vores web­s­i­te. Per­so­nop­lys­nin­ger­ne kan også være sendt til os direk­te fra pen­sions­in­sti­tut­ter, hvor du for­ud­gåen­de har givet samtyk­ke til det­te.

Vi behand­ler dine almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger på grund­lag af arti­kel 6.1.a i per­son­da­ta­for­ord­nin­gen (samtyk­ke) og arti­kel 6.1.b, da behand­lin­gen er nød­ven­dig for at ind­gå eller opfyl­de afta­len, samt arti­kel 6.1.c hvor behand­lin­gen er nød­ven­dig for at vi kan over­hol­de ret­li­ge for­plig­tel­ser i for­hold til ind­be­ret­ning og doku­men­ta­tion over­for SKAT og andre offent­li­ge myn­dig­he­der, samt pligt­mæs­sig afgi­vel­se af oplys­nin­ger til Finan­stil­sy­net.

Behand­ling af dine føl­som­me oplys­nin­ger sker på bag­grund af arti­kel 6.1.a og 9.2.a, hvor du har givet samtyk­ke til behand­lin­gen og arti­kel 6.1.f og 9.2.f, hvor behand­lin­gen er nød­ven­dig for rets­krav kan fast­læg­ges, gøre gæl­den­de og for­sva­res.

Oplys­nin­ger om dit CPR-​num­mer behand­les på grund­lag af data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 2, nr. 1 og § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens arti­kel 9.2.f.

Vi kan vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger til leve­randører og for­hand­le­re, her­un­der IT-​leve­randører, sup­port, vare­le­ve­randører og finan­si­el­le insti­tu­tio­ner, som vi sam­ar­bej­der med for at assi­ste­re vores virk­som­hed. Vi vil des­u­den vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger til pen­sions­in­sti­tut­ter, som leve­rer de pro­duk­ter, vi for­mid­ler.

Vi opbe­va­rer dine per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge, det er nød­ven­digt for det eller de formål, hvor­til oplys­nin­ger­ne er ind­sam­let. Som udgangs­punkt vil det­te være så læn­ge vi har en afta­le om at leve­re råd­giv­ning og andre ydel­ser til dig og i fem kalen­derår efter vores afta­le med dig er ophørt.

3.3. Gennemførelse af anti-hvidvaskprocedure

Opret­tel­se af pen­sions­op­spa­rin­ger omhand­ler transak­tion af vær­di­er, og vi skal i den for­bin­del­se, i hen­hold til hvid­va­s­k­loven, enty­digt regi­stre, hvem kun­dens reel­le eje­re er. Er du eller din virk­som­hed kun­de hos os, kan du der­for bli­ve bedt om at til­ve­je­brin­ge doku­men­ta­tion for, hvem du selv er, eller at bidra­ge til at iden­ti­fi­ce­re din arbejds­gi­vers reel­le eje­re.

For at kun­ne gen­nem­føre og afslut­te en anti-​hvid­va­sk­kon­trol har vi brug for en ræk­ke almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger her­un­der navn, adres­se, føde­sted, natio­na­li­tet og CPR-​num­mer. Vi vil have behov for at få oplys­nin­ger­ne bekræf­tet i form af eksem­pel­vis en indscan­net kopi af et køre­kort, sun­heds­kort og/eller fød­sels-​/nav­ne­at­test. Når de reel­le eje­re ikke er dan­ske eller har fast ophold i Dan­mark, kan der være behov for at ind­hen­te yder­li­ge­re doku­men­ta­tion.

Kil­den til infor­ma­tio­nen om dig som har en eller fle­re pen­sions­op­spa­rin­ger hos os vil altid være dig selv. Oplys­nin­ger om reel­le eje­re af den virk­som­hed, du er ansat i, og som har en afta­le med os kan enten ind­hen­tes fra per­so­ner­ne selv, fra offent­li­ge kil­der eller fra med­ar­bej­de­re i den pågæl­den­de virk­som­hed. Vi behand­ler dis­se per­so­nop­lys­nin­ger på grund­lag af arti­kel 6.1.c i per­son­da­ta­for­ord­nin­gen om over­hol­del­se af ret­li­ge for­plig­tel­ser. Den ret­li­ge for­plig­tel­se frem­går af lov om fore­byg­gen­de for­an­stalt­nin­ger mod hvid­vask og finan­si­e­ring af ter­r­o­ris­me. I sær­li­ge til­fæl­de kan der også behand­les føl­som­me per­so­nop­lys­nin­ger, hvil­ket vil ske på grund­lag af arti­kel 6.1.c og 9.2.g.

Oplys­nin­ger om dit CPR-​num­mer behand­les på grund­lag af data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 2, nr. 1.

I de til­fæl­de, hvor der er behov for at opret­te pen­sions­op­spa­rin­ger for dig, deler vi de ind­sam­le­de per­so­nop­lys­nin­ger med det pågæl­den­de pen­sions­in­sti­tut, som i det­te til­fæl­de er omfat­tet af sam­me lov­giv­ning som os. For så vidt angår deling af dit CPR-​num­mer sker vide­re­gi­vel­sen på grund­lag af data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 2, nr. 3.

Hvis en myn­dig­hed, eksem­pel­vis Finan­stil­sy­net eller Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og Inter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet, fat­ter inter­es­se for bestem­te transak­tio­ner, har vi efter hvid­va­s­k­loven pligt til at vide­re­gi­ve infor­ma­tio­ner­ne til de pågæl­den­de myn­dig­he­der.

Vi opbe­va­rer dine oplys­nin­ger, så læn­ge, det er nød­ven­digt. Som fore­skre­vet i hvid­va­s­k­loven gem­mer vi ikke dine oplys­nin­ger læn­ge­re end fem år efter for­ret­nings­for­hol­dets ophør.

Vi har pligt til at sik­re, at de infor­ma­tio­ner, som vi ind­sam­ler og som sta­dig er rele­van­te for transak­tio­nen, løben­de hol­des opda­te­re­de, og vi vil i dis­se til­fæl­de med mak­si­malt 36 måne­ders mel­lem­rum kon­tak­te dig med hen­blik på en ajour­føring.

3.4 Sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse

Der vil, af hen­syn til kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gel­se og opkla­ring af kri­mi­na­li­tet, være video­overvåg­ning af vores kon­to­rer. Video­overvåg­ning skal end­vi­de­re bid­dra­ge til at ska­be sik­ker­hed og tryg­hed for vores per­so­na­le.

På de af vores kon­to­rer, hvor der video­overvå­ges, vil der være oplyst her­om ved skilt­ning.

I for­bin­del­se med video­overvåg­ning kan vi behand­le almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig, i form af bil­le­der-​ og video­op­ta­gel­ser fra overvåg­nings­ka­me­ra­er­ne. I sær­li­ge til­fæl­de kan vi også behand­le bil­le­de-​ og video­op­ta­gel­ser, der inde­hol­der per­so­nop­lys­nin­ger om straf­ba­re for­hold.

Oplys­nin­ger­ne om dig bli­ver ind­sam­let, når du befin­der dig på de kon­to­rer, der video­overvå­ges.

Det ret­li­ge grund­lag for vores behand­ling af almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med video­overvåg­ning er inter­es­se­af­vej­nings­reg­len i per­son­da­ta­for­ord­nin­gens arti­kel 6.1.f. De legi­ti­me inter­es­ser vi for­føl­ger er vores inter­es­se i at kun­ne vare­ta­ge den dag­li­ge drift af vores kon­to­rer, samt opret­hol­de sik­ker­hed og fore­byg­ge kri­mi­na­li­tet.

Ved bil­le­de-​ og video­op­ta­gel­ser af straf­ba­re for­hold, sker behand­lin­gen på grund­lag af data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8, stk. 3 og per­son­da­ta­for­ord­nin­gens arti­kel 6.1.f, (legi­tim inter­es­se) sam­men­holdt med arti­kel 9.2.f (nød­ven­dig for at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res). De legi­ti­me inter­es­ser vi for­føl­ger i for­bin­del­se med behand­ling af oplys­nin­ger om straf­ba­re for­hold er for at kun­ne fast­læg­ge, gøre gæl­den­de eller for­sva­re et rets­krav.

Vi vil, ved kon­sta­te­ring af straf­ba­re for­hold, vide­re­gi­ve bil­le­de-​ og video­op­ta­gel­ser til poli­ti­et i kri­mi­na­li­tets­opkla­ren­de øje­med, her­un­der i for­bin­del­se med evt. ind­gi­vel­se af poli­ti­an­mel­del­se.

Opta­gel­ser fra video­overvåg­ning opbe­va­res i 7 dage. I sær­li­ge til­fæl­de, hvor det er nød­ven­digt, f.eks. af hen­syn til en kon­kret tvist eller kon­kret mistan­ke om et straf­bart for­hold, kan opta­gel­ser opbe­va­res i læn­ge­re tid.

3.5. Brug af vores website

Hvis du log­ger på "Mit APC" på vores hjem­mesi­de, gem­mer vi oplys­nin­ger om din iden­ti­tet i en cook­ie, der slet­tes igen, når du log­ger ud og luk­ker brow­se­ren.

Cook­i­en er nød­ven­dig for, at hjem­mesi­den kan fun­ge­re og inde­hol­der en kode, der iden­ti­fi­ce­rer dig over­for vores system, såle­des at vi er i stand til at vise dig oplys­nin­ger om dine ord­nin­ger hos os og give dig mulig­hed for at bevæ­ge dig rundt mel­lem dine for­skel­li­ge ord­nin­ger uden at skul­le log­ge ind igen.

Det ret­li­ge grund­lag for at behand­le den­ne oplys­ning er arti­kel 6.1.b, da behand­lin­gen er nød­ven­dig for at vi kan til­by­de dig løs­nin­gen "Mit APC" som led i vores afta­le.

Cook­i­en - og der­med oplys­nin­gen - slet­tes, når du log­ger ud og luk­ker brow­se­ren.

4. Modtagere

Oplys­nin­ger­ne over­føres ikke til lan­de uden for EU/EØS. Oplys­nin­ger­ne kan over­la­des til ekster­ne leve­randører, her­un­der data­be­hand­le­re, som bistår APC med drift af virk­som­he­den.

5. Pligtmæssig information

De oplys­nin­ger, vi behand­ler om dig er nød­ven­di­ge for, at vi kan leve­re en fag­ligt for­svar­lig og kor­rekt råd­giv­ning til dig. Det er fri­vil­ligt, om du giver os oplys­nin­ger­ne; men hvis du ikke giver os kor­rek­te og fyl­dest­gøren­de oplys­nin­ger, kan det være til hin­der for, at vi kan leve­re den aftal­te ydel­se.

Pen­sions­in­sti­tut­ter, her­un­der pen­sions-​ og for­sik­rings­sel­ska­ber, som leve­rer de pro­duk­ter, vi for­mid­ler, samt øvri­ge mod­ta­ge­re, her­un­der SKAT og andre offent­li­ge myn­dig­he­der, stil­ler krav om, at vi enty­digt kan iden­ti­fi­ce­re dig. For at kun­ne leve­re vores ydel­se til dig, vil det der­for være nød­ven­digt, at vi er i besid­del­se af dit CPR-​num­mer. Skal vi leve­re en ydel­se til dig, der er omfat­tet af hvid­va­s­k­lovens reg­ler, kræver det, at vi er i besid­del­se af kopi af papi­rer, der enty­digt iden­ti­fi­ce­rer dig. Det kan fx være køre­kort, pas eller dåb­sat­test.

6. Dine rettigheder

Du har føl­gen­de ret­tig­he­der:

  • Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger.
  • Du har også ret til at mod­sæt­te dig behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger og få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set.
  • Sær­ligt har du en ube­tin­get ret til at mod­sæt­te dig behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger til brug for direk­te mar­keds­føring.
  • Hvis behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er base­ret på dit samtyk­ke, har du ret til at til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til enhver tid. Din til­ba­ge­kal­del­se vil ikke have betyd­ning for lov­lig­he­den af behand­lin­gen fore­ta­get inden din til­ba­ge­kal­del­se af dit samtyk­ke.
  • Du har ret til at mod­ta­ge de per­so­nop­lys­nin­ger, som du selv har afgi­vet, i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat (data­porta­bi­li­tet).
  • Du kan altid ind­gi­ve en kla­ge til en data­be­skyt­tel­ses­til­syns­myn­dig­hed, f.eks. Data­til­sy­net.

Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på apc@apc.dk.

Der kan være betin­gel­ser eller begræns­nin­ger til dis­se ret­tig­he­der. Det er der­for ikke sik­kert, at du f.eks. har ret til data­porta­bi­li­tet i det kon­kre­te til­fæl­de - det­te afhæn­ger af de kon­kre­te omstæn­dig­he­der i for­bin­del­se med behand­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne.

Sidst opda­te­ret den 1. juli 2022