APC er din uvildige pensions­rådgiver

APC er bygget på en simpel, lavpraktisk
og no-nonsense tilgang til pension

APC hjælper dig igennem pensionsjunglen

Har du svært ved at fin­de vej i pen­sions­jung­len? I så fald er du ikke den ene­ste. Hos APC hjæl­per vi hvert år over 6.000 dan­ske­re med at fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning og spa­re man­ge tusin­de kro­ner. Vores uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning byg­ger på en sim­pel, lav­prak­tisk og no-​non­sen­se til­gang til pen­sion, hvor vi skærer igen­nem tåge­snak­ken og på enkel vis præ­sen­te­rer dig for dine mulig­he­der.

Vores pensionsrådgivere står til din rådighed

Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 150 mio. og beskæf­ti­ger mere end 100 kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 14.200 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 25 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.Mød vores medar­bejdere

Ønsker du dig en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver, der ikke har andre inter­es­ser at vare­ta­ge end dine, er vi hos APC de ret­te at gå til. Hos os er det nem­lig dig, der er che­fen, og vores ene­ste fokus er at ska­be de bed­ste afta­ler og betin­gel­ser for dig. Vores man­geåri­ge erfa­ring med uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning gør, at vi kan fin­de frem til den ret­te løs­ning for dig, uan­set hvem du er, og hvor du befin­der dig. Neden­for kan du møde vores man­ge med­ar­bej­de­re, der alle sam­men dag­ligt gør en brav ind­sats for, at APC fort­sat kan til­by­de Dan­marks bed­ste uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning.

Neden­for kan du se de af vores med­ar­bej­de­re der råd­gi­ver dig om din pen­sion. Du kan også møde vores ledel­se her.Pensions­rådgiv­ning

Anders Vangsted
Pensionsrådgiver
anders.vangsted@apc.dk

Brian Malm
Pensionsrådgiver
brian.malm@apc.dk

Gregers Jensen
Pensionsrådgiver
gregers.jensen@apc.dk

Henrik Meldgaard
Pensionsrådgiver
henrik.meldgaard@apc.dk

Henrik Rasmussen
Pensionsrådgiver
henrik.rasmussen@apc.dk

Kasper Hansen
Pensionsrådgiver
kasper.hansen@apc.dk

Martin Birn
Pensionsrådgiver
martin.birn@apc.dk

Michael Bak Iversen
Pensionsrådgiver
michael.iversen@apc.dk

Oliver Linke
Pensionsrådgiver
oliver.linke@apc.dk

Simon Bramsen
Pensionsrådgiver
simon.bramsen@apc.dk

Kunde­service

Sezer Zulfer
Teamleder

Firat Mor
Pensionsspecialist

Kalil Fendi
Pensionsspecialist

Lykke Simonsen
Pensionsspecialist

Mathias Rasmussen
Pensionsspecialist

Charlotte Lundgaard
Kunderådgiver

Hatice Firat
Kunderådgiver

Jakob Pawelczuk
Kunderådgiver

Jeanette Jacobsen
Kunderådgiver

Kirstine Kragh
Kunderådgiver

Sebastian Ankersborg
Kunderådgiver

Susanne Worsøe
Kunderådgiver

Tommy Taagefeldt
Kunderådgiver

Caroline Lindblad
Finanselev

Anton Claudius
Rådgiverassistent

Lena Friis
Seniorrådgiver

Nina Burchardt
Seniorrådgiver

Tina Olesen
Seniorrådgiver

Aydin Durukan
Kundechef

Jon Heby
Kundechef

Kim Saugsted
Kundechef

Lars Hardam
Kundechef