APC er din uvildige pensions­rådgiver

APC er bygget på en simpel, lavpraktisk
og no-nonsense tilgang til pension

APC hjælper dig igennem pensionsjunglen

Har du svært ved at fin­de vej i pen­sions­jung­len? I så fald er du ikke den ene­ste. Hos APC hjæl­per vi hvert år over 6.000 dan­ske­re med at fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning og spa­re man­ge tusin­de kro­ner. Vores uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning byg­ger på en sim­pel, lav­prak­tisk og no-​non­sen­se til­gang til pen­sion, hvor vi skærer igen­nem tåge­snak­ken og på enkel vis præ­sen­te­rer dig for dine mulig­he­der. Det var den grund­tan­ke, Peter Lind­blad hav­de, da han star­te­de APC til­ba­ge i 2007, og den er kun end­nu mere gæl­den­de i dag.

Vores pensionsrådgivere står til din rådighed

Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 130 mio., beskæf­ti­ger mere end 60 højtud­dan­ne­de og kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re, og vi har fået Bør­sens Gazel­le-​pris fire år i træk. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 10.800 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 17 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.Mød vores medar­bejdere

Ønsker du dig en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver, der ikke har andre inter­es­ser at vare­ta­ge end dine, er vi hos APC de ret­te at gå til. Hos os er det nem­lig dig, der er che­fen, og vores ene­ste fokus er at ska­be de bed­ste afta­ler og betin­gel­ser for dig. Vores man­geåri­ge erfa­ring med uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning gør, at vi kan fin­de frem til den ret­te løs­ning for dig, uan­set hvem du er, og hvor du befin­der dig. Neden­for kan du møde vores man­ge med­ar­bej­de­re, der alle sam­men dag­ligt gør en brav ind­sats for, at APC fort­sat kan til­by­de Dan­marks bed­ste uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning.Direktion

Forretningsledelse

Deniz Karagöz
Kunderådgivningschef

Maria Baez
Kunderådgivningschef

Julian Toft
Udviklingschef

Morten Wagner
Analysechef

Victor Schou
Chef for kundeakkvisition

Pensions­rådgiv­ning

Anders Vangsted
Pensionsrådgiver
anders.vangsted@apc.dk

Brian Hansen
Pensionsrådgiver
brian.hansen@apc.dk

Brian Malm
Pensionsrådgiver
brian.malm@apc.dk

Dennis Bisgaard
Pensionsrådgiver
dennis.bisgaard@apc.dk

Flemming Greve
Pensionsrådgiver
flemming.greve@apc.dk

Gregers Jensen
Pensionsrådgiver
gregers.jensen@apc.dk

Henrik Meldgaard
Pensionsrådgiver
henrik.meldgaard@apc.dk

Henrik Rasmussen
Pensionsrådgiver
henrik.rasmussen@apc.dk

Jon Thomsen
Pensionsrådgiver
jon.thomsen@apc.dk

Kasper Kristensen
Pensionsrådgiver
kasper.kristensen@apc.dk

Klavs Grane
Pensionsrådgiver
klavs.grane@apc.dk

Leif Gade
Pensionsrådgiver
leif.gade@apc.dk

Martin Birn
Pensionsrådgiver
martin.birn@apc.dk

Martin Brandi
Pensionsrådgiver
martin.brandi@apc.dk

Michael Bak Iversen
Pensionsrådgiver
michael.iversen@apc.dk

Simon Bramsen
Pensionsrådgiver
simon.bramsen@apc.dk

Steffen Bramsen
Pensionsrådgiver
steffen.bramsen@apc.dk

Lena Friis
Seniorrådgiver
lena.friis@apc.dk

Kirsten Nissen-Petersen
Seniorrådgiver
kirsten.nissen-petersen@apc.dk

Anders Claudius
Pensionsrådgiver
anders.claudius@apc.dk

Kim Saugsted
Kundechef
kim.saugsted@apc.dk

Michael Frandsen
Kundechef
michael.frandsen@apc.dk

Møde­booking

Christian Henriksen
Mødebooker
christian.henriksen@apc.dk

Daniel Madsen
Mødebooker
daniel.madsen@apc.dk

Kaspar Rasmussen
Mødebooker
kaspar.rasmussen@apc.dk

Louise Andersen
Mødebooker
louise.andersen@apc.dk

Oliver Linke
Mødebooker
oliver.linke@apc.dk

Kunde­service

Charlotte Lundgaard
Kunderådgiver

Dorthe Rønbøg
Kunderådgiver

Firat Mor
Kunderådgiver

Jakob Pawelczuk
Kunderådgiver

Jeanette Jacobsen
Kunderådgiver

Kalil Fendi
Kunderådgiver

Lykke Simonsen
Kunderådgiver

Sus Worsøe
Kunderådgiver

Anton Claudius
Rådgiverassistent

Reception

Charlotte Nyborg
Receptionist

Christina Dalsgaard
Receptionist

Dorthe Sønderup
Receptionist

Helmut Petersen
Receptionist

Trine Sander
Receptionist

Analyse

Mikkel Jakobsen
Senioranalytiker

Niclas Kristensen
Senioranalytiker

Anders Christensen
Finansiel analytiker

Kasper Rasmussen
Finansiel analytiker

Sanna Rashid
Finansiel analytiker

Søren Smed
Finansiel analytiker

David Solove
Forretnings­analytiker

Uddan­nelse og kompetence­udvikling

Henrik Jørgensen
Pensionsekspert & uddannelsesansvarlig

IT

Erik Hansen
IT-udvikler

Lasse Frandsen
IT-udvikler

Nikolaj Lindblad
IT-supporter

Simon Jensen
Ekstern IT-udvikler

Tobias Jørgensen
Ekstern IT-udvikler

Morten Rasmussen
Ekstern IT-udvikler

Michael Andersen
Ekstern IT-udvikler

Desirée Jørgensen
Ekstern IT-udvikler

Bardur Arantsson
Ekstern IT-udvikler

Morten Thorlund
Ekstern serveradministrator