APC er din uvildige pensions­rådgiver

APC er bygget på en simpel, lavpraktisk
og no-nonsense tilgang til pension

APC hjælper dig igennem pensionsjunglen

Har du svært ved at fin­de vej i pen­sions­jung­len? I så fald er du ikke den ene­ste. Hos APC hjæl­per vi hvert år over 6.000 dan­ske­re med at fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning og spa­re man­ge tusin­de kro­ner. Vores uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning byg­ger på en sim­pel, lav­prak­tisk og no-​non­sen­se til­gang til pen­sion, hvor vi skærer igen­nem tåge­snak­ken og på enkel vis præ­sen­te­rer dig for dine mulig­he­der.

Vores pensionsrådgivere står til din rådighed

Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 150 mio. og beskæf­ti­ger mere end 100 kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 18.400 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 28 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.Mød vores medar­bejdere

Ønsker du dig en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver, der ikke har andre inter­es­ser at vare­ta­ge end dine, er vi hos APC de ret­te at gå til. Hos os er det nem­lig dig, der er che­fen, og vores ene­ste fokus er at ska­be de bed­ste afta­ler og betin­gel­ser for dig. Vores man­geåri­ge erfa­ring med uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning gør, at vi kan fin­de frem til den ret­te løs­ning for dig, uan­set hvem du er, og hvor du befin­der dig. Neden­for kan du møde vores man­ge med­ar­bej­de­re, der alle sam­men dag­ligt gør en brav ind­sats for, at APC fort­sat kan til­by­de Dan­marks bed­ste uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning.Pensions­rådgiv­ning

Brian Malm
Pensionsrådgiver
brian.malm@apc.dk

Gregers Jensen
Pensionsrådgiver
gregers.jensen@apc.dk

Henrik Rasmussen
Pensionsrådgiver
henrik.rasmussen@apc.dk

Kasper Hansen
Pensionsrådgiver
kasper.hansen@apc.dk

Martin Birn
Pensionsrådgiver
martin.birn@apc.dk

Morten Henriksen
Pensionsrådgiver
morten.henriksen@apc.dk

Oliver Linke
Pensionsrådgiver
oliver.linke@apc.dk

Sebastian Stæhr
Pensionsrådgiver
sebastian.staehr@apc.dk

Silius Motlagh
Pensionsrådgiver
silius.motlagh@apc.dk

Søren Hjorth
Pensionsrådgiver
soren.hjorth@apc.dk

Jacob Christensen
Seniorrådgiver

Kalil Fendi
Seniorrådgiver

Firat Mor
Kundechef

Kim Saugsted
Kundechef

Mathias Rasmussen
Kundechef

Mikkel Nielsen
Kundechef