APC er din uvildige pensions­rådgiver

APC er bygget på en simpel, lavpraktisk
og no-nonsense tilgang til pension

APC hjælper dig igennem pensionsjunglen

Har du svært ved at fin­de vej i pen­sions­jung­len? I så fald er du ikke den ene­ste. Hos APC hjæl­per vi hvert år over 6.000 dan­ske­re med at fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning og spa­re man­ge tusin­de kro­ner. Vores uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning byg­ger på en sim­pel, lav­prak­tisk og no-​non­sen­se til­gang til pen­sion, hvor vi skærer igen­nem tåge­snak­ken og på enkel vis præ­sen­te­rer dig for dine mulig­he­der. Det var den grund­tan­ke, Peter Lind­blad hav­de, da han star­te­de APC til­ba­ge i 2007, og den er kun end­nu mere gæl­den­de i dag.

Vores pensionsrådgivere står til din rådighed

Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 130 mio., beskæf­ti­ger mere end 60 højtud­dan­ne­de og kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re, og vi har fået Bør­sens Gazel­le-​pris fire år i træk. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 12.900 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 19 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.Mød vores medar­bejdere

Ønsker du dig en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver, der ikke har andre inter­es­ser at vare­ta­ge end dine, er vi hos APC de ret­te at gå til. Hos os er det nem­lig dig, der er che­fen, og vores ene­ste fokus er at ska­be de bed­ste afta­ler og betin­gel­ser for dig. Vores man­geåri­ge erfa­ring med uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning gør, at vi kan fin­de frem til den ret­te løs­ning for dig, uan­set hvem du er, og hvor du befin­der dig. Neden­for kan du møde vores man­ge med­ar­bej­de­re, der alle sam­men dag­ligt gør en brav ind­sats for, at APC fort­sat kan til­by­de Dan­marks bed­ste uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning.Direktion

Forret­nings­ledelse

Allan Garde
Kundedirektør

Thomas Siebert
Salgsdirektør

Deniz Karagöz
Kunderådgivningschef

Victor Schou
Chef for kundeakkvisition

Julian Toft
Udviklingschef

Morten Wagner
Analysechef

Søren Hyldgaard
Chef for partnerskaber

Mohammad Bagheri
Telemarketingchef

Pensions­rådgiv­ning

Anders Vangsted
Pensionsrådgiver
anders.vangsted@apc.dk

Brian Malm
Pensionsrådgiver
brian.malm@apc.dk

Gregers Jensen
Pensionsrådgiver
gregers.jensen@apc.dk

Henrik Meldgaard
Pensionsrådgiver
henrik.meldgaard@apc.dk

Henrik Rasmussen
Pensionsrådgiver
henrik.rasmussen@apc.dk

Jon Thomsen
Pensionsrådgiver
jon.thomsen@apc.dk

Kasper Kristensen
Pensionsrådgiver
kasper.kristensen@apc.dk

Leif Gade
Pensionsrådgiver
leif.gade@apc.dk

Martin Birn
Pensionsrådgiver og partner
martin.birn@apc.dk

Martin Brandi
Pensionsrådgiver
martin.brandi@apc.dk

Michael Bak Iversen
Pensionsrådgiver
michael.iversen@apc.dk

Per Jørgensen
Pensionsrådgiver
per.joergensen@apc.dk

Simon Bramsen
Pensionsrådgiver
simon.bramsen@apc.dk

Lena Friis
Seniorrådgiver
lena.friis@apc.dk

Nina Burchardt
Seniorrådgiver
nina.burchardt@apc.dk

Tina Olesen
Seniorrådgiver
tina.olesen@apc.dk

Anders Claudius
Kundechef og partner
anders.claudius@apc.dk

Kim Saugsted
Kundechef
kim.saugsted@apc.dk

Klavs Grane
Kundechef og partner
klavs.grane@apc.dk

Lars Hardam
Kundechef
lars.hardam@apc.dk

Møde­booking

Daniel Madsen
Teamleder
daniel.madsen@apc.dk

Christian Henriksen
Mødefacilitator
christian.henriksen@apc.dk

Jack Jensen
Mødefacilitator
jack.jensen@apc.dk

Jonas Madani
Mødefacilitator
jonas.madani@apc.dk

Kasper Vendelboe
Mødefacilitator
kasper.vendelboe@apc.dk

Kevin Knudsen
Mødefacilitator
kevin.knudsen@apc.dk

Lars Pedersen
Mødefacilitator
lars.pedersen@apc.dk

Nour Zeya
Mødefacilitator
nour.zeya@apc.dk

Oliver Linke
Mødefacilitator
oliver.linke@apc.dk

Sebastian Stæhr
Mødefacilitator
sebastian.staehr@apc.dk

Kunde­service

Sezer Zulfer
Teamleder

Firat Mor
Pensionsspecialist

Kalil Fendi
Pensionsspecialist

Lykke Simonsen
Pensionsspecialist

Mathias Rasmussen
Pensionsspecialist

Andreas Rasmussen
Kunderådgiver

Charlotte Lundgaard
Kunderådgiver

Dorthe Rønbøg
Kunderådgiver

Jakob Pawelczuk
Kunderådgiver

Jeanette Jacobsen
Kunderådgiver

Susanne Worsøe
Kunderådgiver

Caroline Lindblad
Finanselev

Anton Claudius
Rådgiverassistent

Cecilie Lindblad
Rådgiverassistent

Reception

Charlotte Nyborg
Receptionist

Christina Dalsgaard
Receptionist

Helmut Petersen
Receptionist

Kirstine Kragh
Receptionist

Nathasja Iversen
Receptionist

Trine Sander
Receptionist

Analyse

Anders Christensen
Senioranalytiker

Niclas Kristensen
Senioranalytiker

Sanna Rashid
Finansiel analytiker

Søren Smed
Finansiel analytiker

Tobias Lindgren
Finansiel analytiker

Intern

David Solove
Forretnings­analytiker

Nikolaj Huge
Forretnings­analytiker

Henrik Jørgensen
Pensionsekspert & uddannelsesansvarlig

Emrah Kahveci
Finansiel controller

Mike Mænchen
Performance Manager

IT

Christian Hessenbruch
IT-udvikler

Erik Hansen
IT-udvikler

William Gan
IT-udvikler

Gilli Fjallstein
IT-supporter

Nikolaj Lindblad
IT-supporter

William Huusfeldt
IT-supporter