APC er din uvildige pensions­rådgiver

APC er bygget på en simpel, lavpraktisk
og no-nonsense tilgang til pension

APC hjælper dig igennem pensionsjunglen

Har du svært ved at fin­de vej i pen­sions­jung­len? I så fald er du ikke den ene­ste. Hos APC hjæl­per vi hvert år over 6.000 dan­ske­re med at fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning og spa­re man­ge tusin­de kro­ner. Vores uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning byg­ger på en sim­pel, lav­prak­tisk og no-​non­sen­se til­gang til pen­sion, hvor vi skærer igen­nem tåge­snak­ken og på enkel vis præ­sen­te­rer dig for dine mulig­he­der. Det var den grund­tan­ke, Peter Lind­blad hav­de, da han star­te­de APC til­ba­ge i 2007, og den er kun end­nu mere gæl­den­de i dag.

Vores pensionsrådgivere står til din rådighed

Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 150 mio., beskæf­ti­ger mere end 75 højtud­dan­ne­de og kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re, og vi har fået Bør­sens Gazel­le-​pris fire år i træk. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 13.800 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 23 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.Mød vores medar­bejdere

Ønsker du dig en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver, der ikke har andre inter­es­ser at vare­ta­ge end dine, er vi hos APC de ret­te at gå til. Hos os er det nem­lig dig, der er che­fen, og vores ene­ste fokus er at ska­be de bed­ste afta­ler og betin­gel­ser for dig. Vores man­geåri­ge erfa­ring med uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning gør, at vi kan fin­de frem til den ret­te løs­ning for dig, uan­set hvem du er, og hvor du befin­der dig. Neden­for kan du møde vores man­ge med­ar­bej­de­re, der alle sam­men dag­ligt gør en brav ind­sats for, at APC fort­sat kan til­by­de Dan­marks bed­ste uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning.Pensions­rådgiv­ning

Anders Vangsted
Pensionsrådgiver
anders.vangsted@apc.dk

Andreas Rasmussen
Pensionsrådgiver
andreas.rasmussen@apc.dk

Brian Malm
Pensionsrådgiver
brian.malm@apc.dk

Gregers Jensen
Pensionsrådgiver
gregers.jensen@apc.dk

Henrik Meldgaard
Pensionsrådgiver
henrik.meldgaard@apc.dk

Henrik Rasmussen
Pensionsrådgiver
henrik.rasmussen@apc.dk

Kasper Hansen
Pensionsrådgiver
kasper.hansen@apc.dk

Martin Birn
Pensionsrådgiver
martin.birn@apc.dk

Martin Brandi
Pensionsrådgiver
martin.brandi@apc.dk

Michael Bak Iversen
Pensionsrådgiver
michael.iversen@apc.dk

Oliver Linke
Pensionsrådgiver
oliver.linke@apc.dk

Simon Bramsen
Pensionsrådgiver
simon.bramsen@apc.dk

Møde­booking

Daniel Madsen
Kundekoordinator
daniel.madsen@apc.dk

Christian Henriksen
Kundekoordinator
christian.henriksen@apc.dk

Kunde­service

Sezer Zulfer
Teamleder

Firat Mor
Pensionsspecialist

Kalil Fendi
Pensionsspecialist

Lykke Simonsen
Pensionsspecialist

Mathias Rasmussen
Pensionsspecialist

Charlotte Lundgaard
Kunderådgiver

Hatice Firat
Kunderådgiver

Jakob Pawelczuk
Kunderådgiver

Jeanette Jacobsen
Kunderådgiver

Kirstine Kragh
Kunderådgiver

Sebastian Ankersborg
Kunderådgiver

Susanne Worsøe
Kunderådgiver

Tommy Taagefeldt
Kunderådgiver

Caroline Lindblad
Finanselev

Anton Claudius
Rådgiverassistent

Lena Friis
Seniorrådgiver

Nina Burchardt
Seniorrådgiver

Tina Olesen
Seniorrådgiver

Jon Heby
Kundechef

Kim Saugsted
Kundechef

Lars Hardam
Kundechef

Reception

Dorthe Rønbøg
Receptionist

Helmut Petersen
Receptionist

Analyse

Anders Christensen
Senioranalytiker

Niclas Kristensen
Senioranalytiker

Sanna Rashid
Finansiel analytiker

Søren Smed
Finansiel analytiker

Tobias Lindgren
Finansiel analytiker

Intern

Morten Kristensen
Forretnings­analytiker

Nikolaj Huge
Forretnings­analytiker

Sarah Frederiksen
Forretnings­analytiker

Henrik Jørgensen
Pensionsekspert & uddannelsesansvarlig

Emrah Kahveci
Finansiel controller

Cecilie Stuhr
Talent attraction specialist

Mike Mænchen
Performance Manager

IT

Christian Hessenbruch
IT-udvikler

Erik Hansen
IT-udvikler

William Gan
IT-udvikler

Gilli Fjallstein
IT-supporter

Nikolaj Lindblad
IT-supporter

William Huusfeldt
IT-supporter

Daglig ledelse

Allan Garde
Kundedirektør

Thomas Siebert
Salgsdirektør

Deniz Karagöz
Kunderådgivningschef

Victor Schou
Chef for kundeakkvisition

Julian Toft
Udviklingschef

Morten Wagner
Analysechef

Søren Hyldgaard
Chef for partnerskaber

Mull Bagheri
Telemarketingchef

Ledelse