APC er din uvildige pensions­rådgiver

APC er bygget på en simpel, lavpraktisk
og no-nonsense tilgang til pension

APC hjælper dig igennem pensionsjunglen

Har du svært ved at fin­de vej i pen­sions­jung­len? I så fald er du ikke den ene­ste. Hos APC hjæl­per vi hvert år over 6.000 dan­ske­re med at fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning og spa­re man­ge tusin­de kro­ner. Vores uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning byg­ger på en sim­pel, lav­prak­tisk og no-​non­sen­se til­gang til pen­sion, hvor vi skærer igen­nem tåge­snak­ken og på enkel vis præ­sen­te­rer dig for dine mulig­he­der. Det var den grund­tan­ke, Peter Lind­blad hav­de, da han star­te­de APC til­ba­ge i 2007, og den er kun end­nu mere gæl­den­de i dag.

Vores pensionsrådgivere står til din rådighed

Vi er hos APC Dan­marks ube­tin­get stør­ste pen­sions­mæg­ler. Vi har en omsæt­ning på over 130 mio., beskæf­ti­ger mere end 60 højtud­dan­ne­de og kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re, og vi har fået Bør­sens Gazel­le-​pris fire år i træk. I skri­ven­de stund har vi fle­re end 9.800 kun­der med en sam­let pen­sion på mere end 16 mia. kr. Det er kun en for­del for dig, for jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, jo nem­me­re kan vi opnå gode afta­ler og sto­re bespa­rel­ser for vores kun­der.Mød vores medar­bejdere

Ønsker du dig en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver, der ikke har andre inter­es­ser at vare­ta­ge end dine, er vi hos APC de ret­te at gå til. Hos os er det nem­lig dig, der er che­fen, og vores ene­ste fokus er at ska­be de bed­ste afta­ler og betin­gel­ser for dig. Vores man­geåri­ge erfa­ring med uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning gør, at vi kan fin­de frem til den ret­te løs­ning for dig, uan­set hvem du er, og hvor du befin­der dig. Neden­for kan du møde vores man­ge med­ar­bej­de­re, der alle sam­men dag­ligt gør en brav ind­sats for, at APC fort­sat kan til­by­de Dan­marks bed­ste uvil­di­ge pen­sions­råd­giv­ning.Ledelse

Max Frank
Forretnings­analysedirektør
max.frank@apc.dk

Jimmi Jakobi
Salgsdirektør & pensionsmægler
jimmi.jakobi@apc.dk

Thomas Siebert
Salgsdirektør & pensionsmægler
thomas.siebert@apc.dk

Pensions­rådgiv­ning

Anders Claudius
Pensionsmægler & Partner
anders.claudius@apc.dk

Brian Hansen
Pensionsmægler
brian.hansen@apc.dk

Brian Malm
Pensionsrådgiver
brian.malm@apc.dk

Dennis Bisgaard
Pensionsrådgiver
dennis.bisgaard@apc.dk

Flemming Greve
Pensionsrådgiver
flemming.greve@apc.dk

Gregers Jensen
Pensionsrådgiver
gregers.jensen@apc.dk

Henrik Rasmussen
Pensionsrådgiver
henrik.rasmussen@apc.dk

Jon Thomsen
Pensionsrådgiver
jon.thomsen@apc.dk

Kasper Kristensen
Pensionsrådgiver
kasper.kristensen@apc.dk

Klavs Grane
Pensionsmægler & Partner
klavs.grane@apc.dk

Martin Birn
Pensionsmægler & Partner
martin.birn@apc.dk

Martin Brandi
Pensionsrådgiver
martin.brandi@apc.dk

Michael Bak Iversen
Pensionsrådgiver
michael.iversen@apc.dk

Steffen Bramsen
Pensionsrådgiver
steffen.bramsen@apc.dk

Teddy Schultz
Pensionsmægler
teddy.schultz@apc.dk

Lena Friis
Seniorrådgiver & pensionsmægler
lena.friis@apc.dk

Kirsten Nissen-Petersen
Seniorrådgiver
kirsten.nissen-petersen@apc.dk

Henrik Jørgensen
Kundechef & pensionsmægler
henrik.jorgensen@apc.dk

Kim Saugsted
Kundechef
kim.saugsted@apc.dk

Michael Frandsen
Kundechef
michael.frandsen@apc.dk

Kaspar Rasmussen
Kundekonsulent
kaspar.rasmussen@apc.dk

Lene Kragelund
Kundekonsulent
lene.kragelund@apc.dk

Kunde­service

Deniz Karagöz
Kunderådgivningschef

Maria Baez
Kunderådgivningschef

Charlotte Lundgaard
Kunderådgiver

Dorthe Rønbøg
Kunderådgiver

Firat Mor
Kunderådgiver

Jeanette Jacobsen
Kunderådgiver

Kalil Fendi
Kunderådgiver

Lykke Simonsen
Kunderådgiver

Sus Worsøe
Kunderådgiver

Anton Claudius
Rådgiverassistent

Christina Dalsgaard
Receptionist

Dorthe Sønderup
Receptionist

Helmut Petersen
Receptionist

Analyse

Julian Toft
Udviklingschef

Morten Wagner
Analysechef

Anders Christensen
Finansiel analytiker

Kasper Rasmussen
Finansiel analytiker

Mikkel Jakobsen
Finansiel analytiker

Niclas Kristensen
Finansiel analytiker

forretnings­analyse

Victor Schou
Forretnings­analysechef

David Solove
Forretnings­analytiker

IT

Lasse Frandsen
IT-udvikler

Nikolaj Lindblad
IT-supporter

Simon Jensen
Ekstern IT-udvikler

Tobias Jørgensen
Ekstern IT-udvikler

Morten Rasmussen
Ekstern IT-udvikler

Michael Andersen
Ekstern IT-udvikler

Desirée Jørgensen
Ekstern IT-udvikler