Privatlivs­politik

Den­ne pri­vat­livspo­li­tik beskri­ver, hvor­dan APC For­sik­rings­mæg­le­re (”vi” eller ”os”) behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med opta­gel­se af tele­fon­sam­ta­ler med dig.

1. Dataansvarlig

Den juri­di­ske enhed, som er ansvar­lig for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er:

APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S
CVR-​nr. 30732049
Strand­ga­de 4C, 4. sal
DK-​1401 Køben­havn K

2. Kontakt

Hvis du har spørgs­mål vedrøren­de vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te os på tele­fon +45 7025 7026 eller apc@apc.dk.

3. Beskrivelse af behandlingen

Neden­for har vi rede­gjort for formå­le­ne med vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

3.1. Optagelse af telefonsamtaler

Vi opta­ger tele­fon­sam­ta­ler i for­bin­del­se med mar­keds­føring og leve­ring af vores ydel­ser. Opta­gel­ser­ne opbe­va­res til doku­men­ta­tions­formål, her­un­der i for­hold til even­tu­elt ind­gåe­de afta­ler samt vores over­hol­del­se af rele­vant lov­giv­ning.

Opta­gel­ser­ne inde­hol­der de oplys­nin­ger, du giver og mod­ta­ger i tele­fo­nen.

Per­so­nop­lys­nin­ger­ne, vi anven­der, stam­mer fra dig selv eller offent­ligt til­gæn­ge­li­ge kil­der, her­un­der sær­ligt digi­ta­le tele­fon­bø­ger.

Du er ikke for­plig­tet til at kon­tak­te os tele­fo­nisk. Hvis du ikke ønsker, at vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig i form af opta­gel­ser af tele­fon­sam­ta­ler, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os pr. email.

Det ret­li­ge grund­lag for vores behand­ling af oplys­nin­ger­ne er inter­es­se­af­vej­nings­reg­len i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6.1.f. De legi­ti­me inter­es­ser vi for­føl­ger er vores inter­es­se i at kun­ne doku­men­te­re, hvad der er sagt under sam­ta­len, som doku­men­ta­tion for ind­gåel­se af afta­ler samt for vores over­hol­del­se af lov­giv­nin­gen.

Vi opbe­va­rer dine per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge det er nød­ven­digt til de formål, der er nævnt. Det vil som udgangs­punkt være to år fra det tids­punkt, hvor opta­gel­sen er fore­ta­get.

4. Modtagere

Opta­gel­ser af tele­fon­sam­ta­ler over­føres ikke til lan­de uden for EU/EØS. Opta­gel­ser­ne kan over­la­des til ekster­ne leve­randører, her­un­der data­be­hand­le­re, som bistår APC med drift af virk­som­he­den.

Oplys­nin­ger kan bli­ve vide­re­gi­vet til offent­li­ge myn­dig­he­der, her­un­der fx For­bru­gerom­buds­man­den, i for­bin­del­se med kon­kre­te kla­ge-​ eller til­syns­sa­ger, samt Dom­sto­le­ne eller dom­stols­lig­nen­de nævn i for­bin­del­se med even­tu­el­le tvi­ster om ind­gåe­de afta­ler.

5. Dine rettigheder

Du har føl­gen­de ret­tig­he­der:

  • Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger.
  • Du har også ret til at mod­sæt­te dig behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger og få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set.
  • Du kan altid ind­gi­ve en kla­ge til en data­be­skyt­tel­ses­til­syns­myn­dig­hed, f.eks. Data­til­sy­net.

Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på apc@apc.dk.

Der kan være betin­gel­ser eller begræns­nin­ger til dis­se ret­tig­he­der. Det­te afhæn­ger af de kon­kre­te omstæn­dig­he­der i for­bin­del­se med behand­lings¬akti­vi­te­ter­ne.

Sidst opda­te­ret den 26. novem­ber 2020