“Jeg er meget til­freds over at kun­ne byde S&P vel­kom­men som ny stor mino­ri­tetsak­tionær.”

Söder­berg & Part­ners inve­ste­rer i
APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S

Söder­berg & Part­ners, en mar­keds­le­der i Nor­den inden­for pen­sions­råd­g­v­ning og råd­giv­ning omkring for­sik­rin­ger til virk­som­he­der, annon­ce­rer i dag deres opkøb af en sig­ni­fi­kant mino­ri­tets aktie­an­del i den ejer-​lede­de pen­sions­mæg­ler APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S. APCs grund­læg­ger, og nuværen­de CEO, Peter Lind­blad, vil for­bli­ve Majo­ri­tetsak­tionær efter transak­tio­nen er gen­nem­ført.

APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S er den stør­ste B2C for­sik­rings­mæg­ler i Dan­mark og virk­som­he­den er en af de leden­de Fin­tech udvik­le­re i pen­sions­in­du­stri­en. Det er en alle­re­de stærk posi­tion som Söder­berg & Part­ners håber at de kan med­vir­ke til at styr­ke yder­li­ge­re gen­nem sam­ar­bej­de omkring Fin­tech udvik­lings­ar­bej­det.

Peter Lind­blad, grund­læg­ger og CEO af APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S, udta­ler:
“Jeg er meget til­freds over at kun­ne byde Söder­berg & Part­ners vel­kom­men som ny stor mino­ri­tetsak­tionær i APC. Det er min vur­de­ring at de kan hjæl­pe os meget i den næste vækst­fa­se, som vi står over for. Det nye sam­ar­bej­de vil på alle måder for­bed­re APCs posi­tion og mulig­he­der­ne for for­ret­nin­gen, og end­nu vig­ti­ge­re, så vil det for­bed­re de pro­duk­ter og de ser­vi­ces, som vi er i stand til at leve­re til vores kun­der.”

Gustaf Rentzhog, grund­læg­ger og CEO, af Söder­berg & Part­ners, udta­ler:
“- Vi er meget begej­stre­de for mulig­he­den for at kun­ne inve­ste­re i APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S. Deres stær­ke posi­tion på det dan­ske B2C mar­ked for for­sik­rings­mæg­le­re er byg­get på lokal til­ste­devæ­rel­se over hele Dan­mark. Det er der hvor folk lever deres liv, hvor de arbej­der og i sid­ste ende hvor de går på pen­sion. Den­ne stær­ke for­bin­del­se til kun­der­ne er en fun­da­men­tal vær­di for Söder­berg & Part­ners og noget, som vi leder efter hos alle de virk­som­he­der vi væl­ger at inve­ste­re i.”

For mere infor­ma­tion:
Peter Lind­blad, grund­læg­ger og CEO, APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S
peter.lindblad@apc.dk
Mobi­le: +45 2139 0270

Ras­mus Löwen­mo Buck­höj, Head of Infor­ma­tion, Söder­berg & Part­ners Group
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se
Mobi­le: +46 76-​149 50 05

Omkring APC Forsikringsmæglere A/S

APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S er med mere end 150 ansat­te, spredt over fem kon­to­rer i Dan­mark og Spa­ni­en, den klart stør­ste BtC for­sik­rings­mæg­ler på det dan­ske mar­ked.

Virk­som­he­den blev grund­lagt i 2007 af Peter Lind­blad. Der har været en høj og kon­si­stent vækst i både AuM og antal kun­der siden star­ten. APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S er også aner­kendt som en leden­de Fin­tech udvik­ler inden for pen­sions­in­du­stri­en – hvor virk­som­he­den udvik­ler mar­keds­le­den­de løs­nin­ger i for­hold til sam­men­lig­nings­værk­tøjer (ISAE 3000 fra PwC) for pri­va­te pen­sions­ta­ge­re.

Omkring Söderberg & Partners

Söder­berg & Part­ners er grund­lagt i 2004, og er i dag en leden­de ’non-​bank’ udby­der af ’Wealth Mana­ge­ment’ og råd­giv­ning omkring for­sik­rin­ger til virk­som­he­der i hele Nor­den og Hol­land.

Söder­berg & Part­ners har på 15 år opnået en leden­de mar­kedspo­si­tion i for­hold til kun­de­til­freds­hed og til­ste­devæ­rel­se i alle de seg­men­ter, hvor virk­som­he­den har valgt at være aktiv.

For yder­li­ge­re infor­ma­tion omkring Söder­berg & Part­ners, besøg Söder­berg & Part­ners’ web­s­i­te på www.soder­berg­part­ners.se.