Thomas Rydal

Tho­mas Rydal er drifts­di­rek­tør i APC.

Ansva­ret for APC’s råd­giv­nings­cen­ter og ana­ly­se­af­de­ling er pla­ce­ret under Tho­mas Rydal. Tho­mas har en kan­di­dat­grad i finan­si­e­ring og stra­te­gi fra Copen­ha­gen Busi­ness School (CBS), og kom til APC i år 2013.

Tho­mas Rydal ind­går i for­ret­nings­le­del­sen og refe­re­rer til den admi­ni­stre­ren­de direk­tør for APC, Peter Lind­blad. Tho­mas var med ved opstart af ana­ly­se­af­de­lin­gen, og er den leden­de kraft bag en lang ræk­ke af de pro­dukt­kon­cep­ter, der er ble­vet udvik­let over åre­ne.

Avanceret sammenligningsplatform, der tager højde for alle detaljer nødvendige for optimering af din pension

APC’s finan­si­el­le ana­ly­ti­ke­re ind­hen­ter, bear­bej­der og ana­ly­se­rer løben­de mil­li­o­ner af objek­ti­ve data om alle mar­ke­dets pen­sions­pro­duk­ter med deres indi­vi­du­el­le vir­kemå­de og omkost­nin­ger. De kan med dis­se data bereg­ne hvor vores kun­der sta­ti­stisk kan få det bedst muli­ge afkast efter omkost­nin­ger i for­hold til deres indi­vi­du­el­le risi­kopro­fil og præ­fe­ren­cer - med accept af nog­le grund­læg­gen­de anta­gel­ser omkring for­ven­tet afkast over tid på de for­skel­li­ge aktiv­klas­ser. Dis­se anta­gel­ser læg­ger sig tæt op af For­sik­ring og Pen­sions (F&P) sam­funds­for­ud­sæt­nin­ger.

Når APC’s råd­gi­ve­re anbe­fa­ler vores kun­der at ændre deres inve­ste­ring eller flyt­te deres pen­sion til et andet pen­sions­sel­skab eller pen­sions­pro­dukt, sker det på bag­grund af dis­se dyb­degåen­de finan­si­el­le ana­ly­ser.

Ana­ly­ser­ne sik­rer at råd­gi­ver­nes anbe­fa­lin­ger tager høj­de for alle rele­van­te detal­jer, og at du som pen­sions­ta­ger kan tage en ratio­nel beslut­ning om, hvad der skal ske med din opspa­ring, base­ret på data, sta­ti­stik og sand­syn­lig­heds­reg­ning frem for følel­ser, tro og håb.

APC hjælper kunderne helt i mål

Hvis vores kun­der, sam­men med vores råd­gi­ver, fin­der ud af, at de bør fore­ta­ge ændrin­ger til deres opspa­ring, tager APC’s råd­giv­nings­cen­ter over og sør­ger for at ændrin­ger­ne bli­ver effek­tu­e­ret kor­rekt og så hur­tigt som muligt.

Råd­giv­nings­cen­te­ret er i stand til at sva­re på de fle­ste spørgs­mål, som APC kun­der måt­te have omkring deres pen­sions­ord­ning eller omkring pen­sions­om­rå­det gene­relt. Tea­met består af højtud­dan­ne­de med­ar­bej­de­re fra både For­sik­rings­a­ka­de­mi­et og CBS.

APC vare­ta­ger al kom­mu­ni­ka­tion mel­lem pen­sions­sel­ska­bet og kun­den, såle­des kun­der­ne ikke skal tæn­ke over noget efter beslut­ning om ændring af deres pen­sions­ord­ning. APC sør­ger her­ef­ter for, at kom­mu­ni­ke­re alle detal­jer­ne på plads, og sik­rer at de ændrin­ger, som kun­den har aftalt med råd­gi­ve­ren, rent fak­tisk også er de ændrin­ger, der fore­ta­ges.

Alle APC kun­der kan grun­det APCs råd­giv­nings­cen­ter være tryg­ge ved, at ændrin­ger­ne af deres pen­sions­ord­ning altid fore­ta­ges pro­fes­sio­nelt, ordent­ligt og med kun­de­op­le­vel­sen i fokus.