Peter Lindblad

Peter Lind­blad er stif­ter, hove­d­ak­tionær og adm. direk­tør i APC For­sik­rings­mæg­le­re A/S.

Peter Lind­blad har en kan­di­dat­grad i Stra­te­gi og ledel­se fra Copen­ha­gen Busi­ness School og er god­kendt pen­sions­mæg­ler af Finan­stil­sy­net.

Efter man­ge år som direk­tør i pen­sions­bran­chen var Peter Lind­blad begyndt at undre sig over, hvor­for dan­ske pen­sions­ta­ge­re accep­te­re­de at beta­le meget høje omkost­nin­ger til deres pen­sions­sel­skab eller bank. Måske for­di pen­sions­ta­ger­ne ikke vid­ste, at de reelt betal­te meget mere, end de behø­ve­de?

Over­be­vist om, at alle pri­va­te pen­sions­ta­ge­re hav­de inter­es­se i at spa­re pen­ge, få valg­fri­hed, stør­re gen­nem­sig­tig­hed, flek­si­bi­li­tet og få mere ud af deres pen­sion, åbne­de han sam­men med en hånd­fuld andre ildsjæ­le i 2007 for før­ste gang døre­ne til APC.

Pension i blodet

Peter Lind­blad blev tid­li­ge­re inter­viewet af Måneds­bla­det Gen­tof­te (MG) i et portræt af APC. Se uddrag fra inter­viewet her­un­der.

Til­ba­ge i 2006 var der begyndt at kom­me et poli­tisk pres på at få skabt åben­hed omkring finan­si­el­le udby­de­res omkost­nin­ger til salg og råd­giv­ning af pen­sions­pro­duk­ter. Udgangs­punk­tet var, at det skul­le være syn­ligt for dan­ske pen­sions­ta­ge­re, hvor stor en andel af kun­dens omkost­nin­ger, der gik til pro­vi­sion og løn til hhv. pen­sions­sel­ska­ber­nes assu­randører og pen­ge­in­sti­tut­ter­nes sæl­ge­re (råd­gi­ve­re).

Det­te skab­te den­gang sto­re udfor­drin­ger for såvel pen­sions­sel­ska­ber som pen­ge­in­sti­tut­ter, idet pro­vi­sio­ner og lønud­gif­ter til bran­chens assu­randører og pen­ge­in­sti­tut­ter­nes sæl­ge­re jo altid hav­de været kendt for at lig­ge i den abso­lut­te høje ende. Hel­digt for pen­sions­sel­ska­ber­ne og pen­ge­in­sti­tut­ter­ne lyk­ke­des det ikke for poli­ti­ker­ne lov­giv­nings­mæs­sigt at få syn­lig­gjort dis­se omkost­nin­ger for de dan­ske pen­sions­ta­ge­re.

Til gengæld valg­te poli­ti­ker­ne at for­by­de pen­sions­mæg­le­re at mod­ta­ge pro­vi­sion fra pen­sions­sel­ska­ber­ne. Så den syn­lig­gø­rel­se af salgsom­kost­nin­ger, der var til­tænkt pen­sions­sel­ska­ber som pen­ge­in­sti­tut­ter end­te nu i ste­det hos lan­dets pen­sions-​ og for­sik­rings­mæg­le­re. Man­ge sag­de, at det­te var ”døds­stø­det” for mæg­ler­bran­chen – for ingen vil­le beta­le “ekstra” omkost­nin­ger direk­te til en mæg­ler.

Peter Lind­blad var mod­sat af den over­be­vis­ning, at dan­ske pen­sions­ta­ge­re hel­le­re vil­le vide, hvad de beta­ler for og hvor meget de beta­ler og for hvil­ke ydel­ser - end det mod­sat­te, hvor alle salgsom­kost­nin­ger er skjult i en lang ræk­ke omkost­nin­ger med en lang ræk­ke for­skel­li­ge beteg­nel­ser.

Den over­be­vis­ning skul­le vise sig at være rig­tig, for ikke ale­ne beløn­ne­de dan­ske pen­sions­ta­ge­re åben­he­den, men de kvit­te­re­de også ved at stil­le spørgs­mål til den ”skrø­ne”, at det er gra­tis at anven­de assu­randører og råd­gi­ve­re i pen­sions­sel­ska­ber og pen­ge­in­sti­tut­ter.

Hvorfor har APC så stor succes?

“Vi forsø­ger at være meget grun­di­ge og vi over­vur­de­rer ikke for­vent­nin­ger til stør­rel­sen af kun­dens pen­sions­de­pot.

Vi har det grund­syn, at vores kun­der ikke skal stil­les afkast­for­vent­nin­ger og der­med pen­sions­ud­be­ta­lin­ger i udsigt, der byg­ger på histo­ri­ske afkast eller en risi­ko for tab, der er stør­re end ønsket og accep­te­ret.

Så tror vi på, at frem­ti­den er sin egen og at ingen kan spå om frem­ti­den, uan­set om man sid­der på et bjerg, er ansat i en bank eller i et pen­sions­sel­skab.

Vi tæn­ker meget ander­le­des og vi er meget kon­ser­va­ti­ve. Vores grund­syn og filo­so­fi er for­ank­ret i ind­hent­ning, bear­bejd­ning og ana­ly­se af mil­li­o­ner af objek­ti­ve data til bereg­ning af vores kun­ders sta­ti­sti­ske sand­syn­lig­hed for at få det bedst muli­ge afkast i for­hold til valg­te risi­ko.

Vi ønsker at ska­be tryg­hed. Det hand­ler om at ska­be påli­de­li­ge ana­ly­seværk­tøjer og effek­ti­ve pro­ces­ser som vores spe­ci­a­li­se­re­de ana­ly­ti­ke­re og råd­gi­ve­re kan bru­ge til at afdæk­ke den mest sand­syn­li­ge prog­no­se for vores kun­ders pen­sions­ud­be­ta­ling.” – udta­ler stif­ter og adm. direk­tør Peter Lind­blad

Læs mere om Peter Lind­blad