Nicklas Bornstein

APC’s IT-​direk­tør, Nick­las Bornste­in, har ansva­ret for virk­som­he­dens pro­ces­ser og syste­mer.

Nick­las Bornste­in er civil­in­ge­niør (cand. polyt.) i infor­ma­tions­tek­no­lo­gi fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU). Nick­las har tid­li­ge­re arbej­det som it-​​kon­su­lent, hvor han udvik­le­de it-​​syste­mer for stør­re dan­ske og inter­na­tio­na­le virk­som­he­der, før han i år 2013 kom til APC.

Nick­las Bornste­in ind­går i for­ret­nings­le­del­sen og refe­re­rer til den admi­ni­stre­ren­de direk­tør for APC, Peter Lind­blad.

Digitale platforme styrer forretningen

Nick­las har som it-​direk­tør bidra­get til, at APC de sene­ste år har bevæ­get sig i en ret­ning, hvor de digi­ta­le plat­for­me sty­rer mere og mere af for­ret­nin­gen, helt ud til kun­den og på alle kana­ler: “Vi har digi­ta­li­se­ret alle pro­ces­ser, fra når vi kon­tak­ter poten­ti­el­le kun­der, til når kun­der­ne, efter at have været til møde med vores råd­gi­ve­re, kan føl­ge udvik­lin­gen af deres pen­sion på vores onli­ne por­tal, Mit APC”

Selv ved råd­gi­ver­nes møder med kun­der udgør it-​​syste­mer­ne et væsent­ligt ele­ment. Råd­gi­ver­ne benyt­ter på møder­ne et avan­ce­ret system, der tager høj­de for alle detal­jer­ne om kun­dens opspa­ring. Det sik­rer kun­der­ne en seriøs og ikke mindst kor­rekt råd­giv­ning.

Præcisionen og korrekthed vægtes højt

“Udvik­lin­gen af vores bereg­nings­sy­ste­mer sker i et tæt sam­ar­bej­de med vores finan­si­el­le ana­ly­ti­ke­re, for at sik­re, at bereg­nin­ger­ne er kor­rek­te. Vi er meget stol­te over den detal­je­grad og præci­sion vi opnår i bereg­nin­ger.”

Net­op præci­sio­nen og kor­rek­t­hed er begre­ber APC’s IT-​direk­tør og den øvri­ge del af ledel­sen væg­ter højt: “Det er rig­ti­ge men­ne­skers stør­ste opspa­ring - deres pen­sions­op­spa­ring - som vi råd­gi­ver dem om. Det for­plig­ter.”

Både bereg­nings­sy­ste­met og it-​sik­ker­he­den kon­trol­le­res årligt af ver­dens stør­ste revi­sions­fir­ma, PwC.

Alt fra interne værktøjer til mobil-applikationer

Hol­det af pro­gram­mører står, ud over vide­re­ud­vik­ling af bereg­nings-​syste­mer­ne, også for udvik­ling af alle virk­som­he­dens øvri­ge it-​syste­mer, lige fra inter­ne værk­tøjer, til onli­ne kun­depor­tal og mobil-​appli­ka­tio­ner.