Max Frank

Max Frank er for­ret­nings­a­na­ly­se­di­rek­tør i APC.

Ansva­ret for hele APC’s salgs­flow (fra data­mi­ning til kun­de) her­un­der for­ret­nings­a­na­ly­se (BI) er pla­ce­ret under Max Frank. Max har en kan­di­dat­grad i finan­si­e­ring og regn­skab fra Copen­ha­gen Busi­ness School, og kom til APC i år 2013.

Max ind­går i for­ret­nings­le­del­sen og refe­re­rer til den admi­ni­stre­ren­de direk­tør for APC Peter Lind­blad.

Max’s ansvar er såle­des at sik­re, at så man­ge dan­ske pen­sions­ta­ge­re som muligt får mulig­he­den for at kom­me i dia­log med APC. En dia­log, der kan sik­re dan­ske pen­sions­ta­ge­re mar­kan­te bespa­rel­ser på deres omkost­nin­ger og der­med sik­rer dan­ske pen­sions­ta­ge­re adgang til en stør­re pen­sions­op­spa­ring.

I prak­sis bety­der det, at Max og hans team blandt andet, i sam­ar­bej­de med APC’s sam­ar­bejds­part­ner (tele­fon­mø­de­boo­k­e­re) hvert år boo­k­er op til 8.000 møder med APC’s kom­pe­ten­te og pro­fes­sio­nel­le råd­gi­ve­re og mæg­le­re. Det bety­der en for­ven­tet dia­log med mere end 150.000 dan­ske pen­sions­ta­ge­re om året, hvor cir­ka 4.000 af dis­se pen­sions­ta­ge­re, med sto­re for­de­le, bli­ver nye kun­der hos APC.

Ansva­ret bety­der lige­le­des, at Max, hans team og salgs­le­del­sen skal for­føl­ge nye mulig­he­der for at ind­gå kon­takt med poten­ti­el­le nye APC kun­der.

Max Frank og hans team arbej­der såle­des tæt sam­men med APC’s ekster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re (data­mi­ning og cal­l­cen­ter) samt ikke mindst APC’s egen salgs­le­del­se for at sik­re opti­mal, kon­stant udnyt­tel­se af APC’s sto­re salgska­nal.

Det­te ind­be­fat­ter der­for ved­va­ren­de ana­ly­se af mil­li­o­ner af APC kun­de­da­ta, der ikke ale­ne afspej­ler kun­de­ad­færd og kun­de­be­hov, men lige­le­des visu­a­li­se­rer kun­de­ad­færds­trends i for­hold til kun­de­for­vent­nin­ger og kun­de­krav til råd­giv­ning, ser­vi­ce, pro­duk­ter, ydel­ser, etc.

Der­u­d­over ana­ly­se­res kon­stant på APC’s råd­giv­ning, hvor data fra 6-​8.000 afhold­te møder om året, anven­des til at for­bed­re kun­de­op­le­vel­sen hos APC – både før og efter man er ble­vet APC kun­de.

Max Frank har des­u­den det over­ord­ne­de ansvar for bereg­ning og opkræv­ning af APC’s veder­lag.