Mads Dvoracek

Mads Dvora­cek er finans-​ og øko­no­mi­di­rek­tør i APC.

Ansva­ret for APC’s finans-​ og øko­no­mi­af­de­ling er pla­ce­ret under Mads Dvora­cek. Mads har en kan­di­dat­grad i revi­sion og regn­skab (cand.merc.aud.) fra Copen­ha­gen Busi­ness School, og kom til APC i år 2016.

Mads Dvora­cek ind­går i for­ret­nings­le­del­sen og refe­re­rer til den admi­ni­stre­ren­de direk­tør for APC, Peter Lind­blad. Mads’ over­ord­ne­de ansvar er, udover at lede afde­lin­gen, primært at vare­ta­ge øko­no­mi­sty­ring, bog­hol­de­ri, con­trol­ler­funk­tion og ledel­ses­rap­por­te­ring.

I den dag­li­ge drift leder Mads øko­no­mi­af­de­lin­gen og er spar­rings­part­ner for direk­tion og ledel­se.

Mads er mere spe­ci­fikt ansvar­lig for:

 • APC’s inter­ne og ekster­ne års­regn­skab
  • Her­un­der udar­bej­de og afstem­me regn­skab med sel­ska­bets ekster­ne reviso­rer
  • Frem­læg­ge regn­skab for sel­ska­bets direk­tion
  • Frem­læg­ge og gen­nem­gå regn­skab på sel­ska­bets gene­ral­for­sam­ling
  • Frem­læg­ge og gen­nem­gå regn­skab for ekster­ne inter­es­sen­ter
 • Øko­no­mi­sty­ring
  • Sam­men med direk­tio­nen at plan­læg­ge øko­no­misk og finan­si­el ret­ning de næste 3-5 år
  • Gen­nem spe­ci­fi­ce­ret bud­get­te­ring, over­for direk­tio­nen, at doku­men­te­re hvor­le­des pla­nen vil bli­ve ekse­kve­ret måned for måned – spe­ci­fi­ce­ret på omsæt­nings –og omkost­nings­po­ster
  • Gen­nem udnyt­tel­se af akku­mu­le­re­de aktu­el­le og histo­ri­ske data løben­de, over­for direk­tio­nen, at foreca­ste det øko­no­mi­ske resul­tat på måneds-​ og års­ba­sis
 • Udar­bej­del­se af rele­van­te ana­ly­ser og nøg­le­tal/KPI’er til direk­tion og ledel­se
  • I den­ne sam­men­hæng har Mads en stør­re rol­le ift. leve­ran­cer af sær­li­ge ana­ly­ser til poten­ti­el­le ekster­ne inter­es­sen­ter i sel­ska­bet. Der stil­les her sær­li­ge krav til opbyg­ning af syste­mer, der løben­de, sik­rer adgang til opfølg­ning af KPI som CAC (Cust­o­mer Acqui­si­tion Costs), CPO (Costs per Order). ROI, (Return On Inve­st­ment), DCF (Disco­un­ted Cash Flow), Wacc (Weigh­ted avera­ge Cost of Capi­tal), NWC (Net Wor­king Capi­tal), etc.
 • Øko­no­misk con­trol­ling og kva­li­tets­sik­ring af busi­ness cases og stør­re pro­jek­ter
 • Lønad­mi­ni­stra­tion – her­un­der dele af HR og per­so­na­le­ad­mi­ni­stra­tion
  • Her læg­ges sær­lig vægt på admi­ni­stra­tio­nen af salgs­per­so­na­lets sær­li­ge løn­mo­del
 • Øko­no­mi­pro­ces­ser og for­ret­nings­gan­ge