Jimmi Jakobi

Jim­mi Jako­bi er salgs­di­rek­tør i APC.

Jim­mi Jako­bi er Exam. Assu­randør og har Finan­stil­sy­nets til­la­del­se som pen­sions­mæg­ler og kom til APC i år 2012. Jim­mi har en bag­grund som mel­lem­le­der i Alm. Brand, før han star­te­de som pen­sions­råd­gi­ver og sene­re pen­sions­mæg­ler hos APC. Jim­mi har der­for et ind­gåen­de kend­skab til, hvad det kræver at ska­be det nød­ven­di­ge over­blik og kom­mu­ni­ke­re pen­sion i øjen­høj­de med kun­der­ne.

Jim­mi Jako­bi ind­går i for­ret­nings­le­del­sen og refe­re­rer til den admi­ni­stre­ren­de direk­tør for APC, Peter Lind­blad.

Under ledel­se af salgs­di­rek­tør Jim­mi Jako­bi, mødes APC’s pen­sions­mæg­le­re og pen­sions­råd­gi­ve­re dag­ligt med pen­sions­op­spa­re­re, der ønsker at spa­re pen­ge, få valg­fri­hed, stør­re gen­nem­sig­tig­hed, flek­si­bi­li­tet og ikke mindst få mere ud af deres pen­sion.

Med en sim­pel, lav­prak­tisk og no-​​non­sen­se til­gang til emnet, sør­ger råd­gi­ver­ne for, at APC kun­der for­står sin pen­sion, og kan tage beslut­ning om, hvad der skal ske med deres opspa­ring, base­ret på data, sta­ti­stik og sand­syn­lig­heds­reg­ning frem for følel­ser, tro og håb.

Jim­mi Jako­bi’s primære arbejds­op­ga­ve er, som ansvar­lig leder, at få sam­let et pro­fes­sio­nelt team på Aar­hus-​kon­to­ret. Et team af kom­pe­ten­te og pro­fes­sio­nel­le råd­gi­ve­re/pen­sions­mæg­le­re og ikke mindst sup­port­funk­tio­ner, der er i stand til at møde et meget stort antal af poten­ti­el­le APC kun­der i vest.

Jim­mis ind­gåen­de kend­skab til APC’s sær­li­ge DNA, hvor kun­den ALTID kom­mer i før­ste ræk­ke, har været afgøren­de i val­get af Jim­mi som salgs­di­rek­tør i vest. Her­u­d­over har Jim­mi afholdt cir­ka 2.000 kun­demø­der og opar­bej­det en kun­depor­teføl­je på 1 mia. kr., hvil­ket har givet Jim­mi en sær­lig for­ståel­se for, hvad det kræver, som pen­sions­råd­gi­ver i APC, i for­hold til at lyk­ke­des med at ska­be vær­di over­for de man­ge tusin­de dan­ske pen­sions­ta­ge­re.

Jim­mi arbej­der, i sit vir­ke som salgs­di­rek­tør, tæt sam­men med Max Frank og hans team, der sik­rer Jim­mi, at han altid kan base­re sine vur­de­rin­ger og beslut­nin­ger på vali­de data, ana­ly­ser og sam­men­lig­ning af dis­se data. Såle­des har Jim­mi altid de bed­ste værk­tøjer til rådig­hed i for­hold til at sik­re, at APC opti­me­rer udnyt­tel­sen af pen­sions­råd­gi­ver­nes / pen­sions­mæg­ler­nes tid – men ikke mindst - altid leve­rer høj vær­di til APC’s eksi­ste­ren­de og poten­ti­el­le kun­der.