Allan Garde

Allan Gar­de er kun­de­di­rek­tør i APC.

Allan Gar­de har ansva­ret for at ser­vi­ce­re APC’s sto­re kun­depor­teføl­je. Allan Gar­de har en bag­grund som pri­va­te ban­ker i Nor­dea Bank, før han star­te­de som Pen­sions­råd­gi­ver hos APC.

Allan Gar­de har en HD i finan­si­e­ring fra Copen­ha­gen Busi­ness School, og kom til APC i år 2013. Allan Gar­de ind­går i for­ret­nings­le­del­sen og refe­re­rer til den admi­ni­stre­ren­de direk­tør for APC, Peter Lind­blad.

Løbende rådgivning og kundepleje

Når APC’s pen­sions­råd­gi­ve­re anbe­fa­ler en kun­de et andet pen­sions­pro­dukt eller at skif­te pen­sions­sel­skab, sker det på bag­grund af ana­ly­ser, der tager høj­de for pen­sions­sel­ska­ber­nes nuværen­de pro­duk­ter, deres vir­kemå­de og deres sam­le­de omkost­nin­ger.

Når pen­sions­sel­ska­ber­ne ændrer i deres pro­duk­ter, og sæt­ter pri­sen op eller ned, vil situ­a­tio­nen ændre sig på ny og et andet pro­dukt kan plud­se­ligt være det bed­ste pro­dukt i den nye spe­ci­fik­ke livs­si­tu­a­tion. Her anbe­fa­ler APC altid kun­den, hvis den for­ven­te­de for­bed­ring er til­stræk­ke­lig stor, at skif­te pro­dukt og i vis­se til­fæl­de også pen­sions­sel­skab.

APC sikrer, at kunderne også har den optimale pension i morgen

“I et tæt sam­ar­bej­de med APC’s finan­si­el­le ana­ly­ti­ke­re, fore­ta­ger pen­sions­råd­gi­ver­ne løben­de bereg­nin­ger på kun­der­nes opspa­ring, for at sik­re, at den enkel­te kun­de fort­sat har den mest opti­ma­le pen­sion. Skul­le ændrin­ger i pro­duk­ter eller omkost­nin­ger gøre, at der fin­des et andet og bed­re pro­dukt, giver APC altid kun­den besked via APC’s kun­depor­tal, Mit APC, og ofte også pro­ak­tivt via pen­sions­råd­gi­ve­re.”

APC har dedi­ke­ret et hold af råd­gi­ve­re til råd­giv­ning af APC’s eksi­ste­ren­de kun­der. Under ledel­se af kun­de­di­rek­tør Allan Gar­de, står pen­sions­råd­gi­ver­ne klar til at råd­gi­ve om alt fra pro­duk­ter, pro­du ktan­be­fa­lin­ger samt mere kræven­de ana­ly­ser af, i hvil­ken ræk­keføl­ge kun­den bør få udbe­talt sine opspa­rin­ger, for at få mest muligt ud af dem.

“Vi invi­te­rer vores kun­der til møde med os, hvis de har spørgs­mål til deres pen­sion, der ikke for­kla­res enkelt over tele­fo­nen. Og når pen­sions­al­de­ren nær­mer sig, gen­nem­går vi, på din for­an­led­ning, hele din pen­sions­ø­ko­no­mi, så du får vis­hed og tryg­hed om din til­væ­rel­se som pen­sio­nist.”