“Vi er her i dag, for­di vi foku­se­rer på kun­der­ne.”

APC er kun­dens mand og er der­for
ble­vet en kæm­pe vækstsuc­ces

APC bli­ver i dag (23. juli 2020) omtalt på Finans.dk og BT Erhverv.

APCs sto­re og impo­ne­ren­de vækst i antal af kun­der, siden etab­le­rin­gen i 2007, bli­ver nu for alvor bemær­ket rundt omkring i mar­ke­det, og både kon­kur­ren­ter og jour­na­li­ster er nu også ved at få øjne­ne op for APCs sto­re poten­ti­a­le og inter­es­san­te rol­le i mar­ke­det – som kun­dens mand.

At APC har påta­get sig rol­len som kun­dens mand og råd­gi­ver bekræf­tes af de man­ge meget posi­ti­ve kun­de­til­ken­de­gi­vel­ser som løben­de mod­ta­ges fra virk­som­he­dens kun­der - se eksem­pel­vis Trust­pi­lot.

Finans.dk skri­ver om APC For­sik­rings­mæg­le­re:
“For­ret­nings­mo­del­len går i al sin enkel­hed ud på at råd­gi­ve og ser­vi­ce­re pri­vat­kun­der om pen­sionsy­del­ser. Knap 15.000 kun­der har i dag betro­et APC en sam­let for­mue på ca. 22 mia. kr.”

Udta­lel­sen under­stre­ger APCs sta­tus som en meget stor ind­købs­for­e­ning for pri­va­te dan­ske­re typisk med almin­de­li­ge pen­sions­op­spa­rin­ger. Dan­ske­re som til­sam­men kan pres­se pen­sions­sel­ska­ber­ne og ban­ker­ne til at til­by­de rime­li­ge pri­ser på for­valt­ning af kun­der­nes pen­sions­mid­ler.

Der bli­ver i artik­len spurgt ind til de man­ge påstan­de og myter fra kon­kur­ren­ter i mar­ke­det omkring APC. Man­ge kon­kur­ren­ter påstår, uden at kom­me med belæg, at APC er dyre og spør­ger i øvrigt ind til mæng­den af sam­ar­bejds­part­ne­re.

Her­til sva­rer Peter Lind­blad nøg­ter­nt:
“APC har kun­der i alle kom­merci­el­le sel­ska­ber, her­un­der 5 mia. kr. til­sam­men hos Dani­ca, PFA og Vel­liv, og at APC’s kun­der kun flyt­tes over til AP Pen­sion og Top­dan­mark, hvis det kan beta­le sig for dem.

Vi er her i dag, for­di vi foku­se­rer på kun­der­ne. Vi vil bedøm­mes af kun­der­ne og af myn­dig­he­der­ne, men vi er ligeg­la­de med, hvad kon­kur­ren­ter­ne siger.

Iføl­ge ham er det ikke dyrt for kun­der­ne at skif­te til APC, for­di sam­ar­bejds­part­ner­ne Top­dan­mark og AP Pen­sion kun får 0,25 til 0,30 pct. af kun­der­nes opspa­ring som honorar. Der­til kom­mer APC’s honorar, som iføl­ge Peter Lind­blad brin­ger kun­der­nes sam­le­de omkost­nin­ger op på 0,95 pct. årligt.

Vi kan leve­re pro­duk­ter til en meget lave­re pris, end hvad vores kun­der ellers skul­le beta­le hos andre. Vi er en ind­købs­for­e­ning med 15.000 kun­der, og det gør os meget kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.”

Der bli­ver i artik­len også ret­tet hen­ven­del­se til ét af de pen­sions­sel­ska­ber i mar­ke­det, som trans­pa­rent og åbent har valgt en for­ret­nings­mo­del, hvor dan­ske pen­sions­ta­ge­re selv skal have lov til selv at væl­ge hvem de vil lade sig råd­gi­ve og betje­ne af. Sel­ska­bet respek­te­rer med andre ord kun­dens valg om at lade sig fæl­les­be­tje­ne (én part til råd­giv­ning og én part til for­valt­ning).

Sel­ska­bet udta­ler:
“Top­dan­mark age­rer uaf­hæn­gigt i for­hold til mæg­ler­ne og vare­ta­ger for­valt­nin­gen af de pen­sions­ord­nin­ger, der teg­nes ind via en mæg­ler, mens mæg­ler­ne fun­ge­rer som kun­dens råd­gi­ver i for­hold til valg af pen­sions­for­val­ter. De omkost­nin­ger, som APC-​kun­der beta­ler i Top­dan­mark, er meget lave – det gæl­der både admi­ni­stra­tions-​ og inve­ste­rings­om­kost­nin­ger.”