MERE I PENSION VED AT SKÆRE I OMKOSTNINGER.

Læs mere

VI HAR KUN DINE INTERESSER FOR ØJE.

Læs mere

FRIT VALG BLANDT ALLE RELEVANTE PENSIONS­SELSKABER.

Læs mere

VI OVERVÅGER DIN PENSION, SÅ DU IKKE BEHØVES.

Læs mere

VI REDDER DIG FRA PENSIONSJUNGLEN, OG SKJULTE GEBYRER.

Læs mere

VORES “SAMMENLIG­NINGSMASKINE” FINDER DET BEDSTE FOR DIG.

Læs mere

Med APC som din pensionsrådgiver får du en lang række
fordele, som du ikke kan få andre steder

Vi har vendt op og ned på den tra­di­tio­nel­le måde at tæn­ke pen­sion, og det kom­mer dig til gode!
Bliv klo­ge­re på, hvor­dan kan få mere i pen­sion til dig selv.


Hvordan kan vi skaffe dig mere i pension?

Det kan vi ved at skære i dine omkost­ninger

Vores kun­der har til­sam­men mere
end 20 mia. kro­ner i pen­sions­mid­ler

Det er en kæm­pe stor for­del, når vi skal for­hand­le pri­ser med rele­van­te pen­sions­sel­ska­ber. Natur­lig­vis er det nem­me­re at for­hand­le gode rabat­ter, hvis man har 20 mia. i ryg­gen, end hvis man står med 1 mio. i hån­den. Der­for kan vi til­by­de langt lave­re pen­sions­om­kost­nin­ger end nogen anden, hvil­ket i sid­ste ende kom­mer din pen­sions­op­spa­ring til gode. Jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, desto stør­re bespa­rel­ser opnår alle, og der­med også du.

Hør mere om, hvordan du også
kan få mere ud af din pension:

Vil du ger­ne vide mere om, hvil­ke gevin­ster du kan få ved uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning? Du er altid mere end vel­kom­men til at rin­ge på 70 25 70 26 eller skri­ve en e-​mail til os. Det er helt ufor­plig­ten­de og koster kun den tid, du inve­ste­rer i en tele­fon­sam­ta­le eller et møde med en af vores pen­sions­råd­gi­ve­re.

Vi er din partner og har KUN dine inte­resser for øje

Du er chefen! Vi er ansat af dig

- Ikke af pensionsselskaberne!

Som din mæg­ler sid­der vi kun på DIN side af bor­det og væl­ger den pen­sions­løs­ning, der er bedst for DIG. Hos os mod­ta­ger du uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning, hvil­ket bety­der, at vi ude­luk­ken­de vare­ta­ger DINE inter­es­ser. Jo bed­re vi er til vores arbej­de, desto fle­re pen­ge får du til din pen­sion. Det bety­der, at jo stør­re suc­ces du har, desto stør­re suc­ces har vi også. Hvis du leder efter en pen­sions­råd­gi­ver, der ude­luk­ken­de er på din side, er det altså APC du skal væl­ge.

Vi tjener penge til os selv ved at tjene eller spare penge til dig

Hvil­ke for­de­le kan du have af at mod­ta­ge uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning? Ring til os på 70 25 70 26 og hør mere om, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig med at forø­ge din pen­sions­op­spa­ring. Det er altid helt ufor­plig­ten­de at tage kon­takt til os, og det koster kun den tid, du bru­ger på en tele­fon­sam­ta­le eller et even­tu­elt møde med en af vores kom­pe­ten­te pen­sions­råd­gi­ve­re.

Vi giver dig frit valg blandt alle produkter

Vi giver dig frit valg blandt alle
rele­vante pensions­sel­skaber

Hvorfor begrænse dine muligheder?

Ban­ker­ne og pen­sions­sel­ska­ber­ne har ingen inter­es­se i, at du spa­rer pen­ge ved at væl­ge en anden løs­ning end deres egne. De kan ikke til­by­de uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning, da de har deres egne inter­es­ser at vare­ta­ge. Så selv­om du måske kan få en bed­re pen­sions­løs­ning med fle­re pen­ge til dig selv et andet sted, vil de aldrig anbe­fa­le dig at flyt­te dine pen­ge til en kon­kur­rent.

Vi værner om dit frie valg

Hos APC er vi ikke bun­det af et bestemt pro­dukt eller pen­sions­sel­skab. Vi har hel­ler ikke andre inter­es­ser end at skaf­fe dig den pen­sions­løs­ning, der giver bedst mening for dig. Vores fokus er der­for altid at fin­de frem til det valg, der giver dig størst mulig pen­sion til dig selv. Vi kan med stor sand­syn­lig­hed spa­re dig pen­ge og/eller skaf­fe dig en væsent­ligt bed­re kon­to­ren­te, end den du har i dag.

Vil du høre mere om alle de valgmuligheder, du ikke udnytter?

Med en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver ved din side har du en langt bed­re chan­ce for at fin­de vej i jung­len af pen­sion­s­til­bud og -​pro­duk­ter. Har du alle­re­de den opti­ma­le løs­ning, vil vi aldrig anbe­fa­le dig at ændre på noget. Er der mulig­hed for, at du kan få en bed­re afta­le, gui­der vi dig frem til det opti­ma­le valg for din pen­sion. Vil du vide mere om, hvil­ke for­de­le du kan få med vores pen­sions­råd­giv­ning, kan du rin­ge til os på tele­fon 70 25 70 26 eller sen­de os en mail. Det er altid helt ufor­plig­ten­de at tage kon­takt til os, og det koster kun den tid, du bru­ger på en tele­fon­sam­ta­le eller et møde med os.

Vi over­våger din pension

Så kan du bruge tiden på noget andet

Som kunde får du adgang til vores
online kundeportal, “Mit APC”

Vores unik­ke “sam­men­lig­nings­ma­ski­ne” giver dig løben­de ana­ly­ser, opda­te­rin­ger og anbe­fa­lin­ger ift. din spe­ci­fik­ke situ­a­tion. Hos os får du der­for løben­de pen­sions­råd­giv­ning, hvor du hele tiden kan hol­de øje med, om der er bed­re alter­na­ti­ver til din nuværen­de pen­sions­ord­ning (på tværs af alle rele­van­te pen­sions­sel­ska­ber), eller om din aktu­el­le ord­ning alle­re­de er den mest opti­ma­le.

På dén måde kan du lade din pen­sions­råd­gi­ver tage sig af arbej­det, mens du kan sove trygt om nat­ten og bru­ge din egen tid på det, du har lyst til. Som kun­de har du des­u­den altid fri adgang til et råd­giv­nings­mø­de med vores pen­sions­mæg­le­re, pen­sions­råd­gi­ve­re, juri­ster og/eller en af vores finan­si­el­le ana­ly­ti­ke­re. Det er din vis­hed for, at du med os som din pen­sions­råd­gi­ver altid har den opti­ma­le pen­sions­ord­ning.

Vil du have vores råd til din specifikke situation?

Vi til­by­der dig pen­sions­råd­giv­ning, uan­set hvem og hvor du er. Vores bre­de kun­de­grund­lag gør, at vi er i stand til at sæt­te os ind i enhver situ­a­tion og fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning. Du er altid vel­kom­men til at tage kon­takt til os ved at rin­ge på 70 25 70 26 eller skri­ve på mail, hvis du vil vide mere. Det er altid helt ufor­plig­ten­de og koster ikke andet end den tid, du inve­ste­rer i en tele­fon­sam­ta­le eller et møde med en af vores råd­gi­ve­re.

Vi gør pension gennemskueligt

Vi hjælper dig væk fra pensions­junglen,
tåge­snakken og skjulte gebyrer

Pensionsjunglen kan være næsten umulig at finde rundt i

Der er efter­hån­den så man­ge udby­de­re og mulig­he­der inden­for pen­sion, at man helt mister pusten. Har man ikke den ret­te viden eller kend­skab til bran­chen, kan det være næsten umu­ligt at gen­nem­skue den og fin­de frem til den ret­te pen­sions­løs­ning. Ved du eksem­pel­vis, hvor­dan dine pen­ge er inve­ste­ret, og om det er det mest opti­ma­le sted for dig? Ved du, hvad du beta­ler for det – og om det er for meget? Ken­der du dine omkost­nin­ger, eller om nogen af dem er skjul­te?

Det kan være svært at gennemskue. Heldigvis har du APC!

Som pen­sions­mæg­ler med man­ge års erfa­ring har vi det ret­te kend­skab til bran­chen, og vi kan se gen­nem tåge­snak­ken og de skjul­te geby­rer. Med vores pen­sions­råd­giv­ning bli­ver pen­sions­jung­len langt mere enkel og gen­nem­sku­e­lig for dig, så du har en chan­ce for at fin­de frem til den opti­ma­le pen­sions­løs­ning. Vil du vide mere, kan du altid rin­ge på tele­fon 70 25 70 26 eller sen­de os en mail. Det er både gra­tis og helt ufor­plig­ten­de.

Vi finder det bedste produkt til dig

Vores unikke “sammen­lig­nings­maskine”
finder den bedste pensions­ordning for dig

Har du svært ved at gennemskue,
hvilken pensionsordning du skal vælge?

Når du får pen­sions­råd­giv­ning hos os, giver vi dig nog­le kla­re og kor­rek­te sam­men­lig­nin­ger af de pen­sions­mu­lig­he­der, der er rele­van­te for dig og din aktu­el­le situ­a­tion. Vi sam­men­lig­ner alle pro­duk­ter på hele mar­ke­det og hånd­pluk­ker, sam­men med dig, den løs­ning, der giver mest mening for dig.

Vi har udviklet en unik “sammenligningsmaskine”

Den sam­men­lig­ner alle pen­sions­ord­nin­ger på tværs af mar­ke­det på en præcis og klar måde. Det er på den måde, at vi som din pen­sions­råd­gi­ver sik­rer, at du får de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for høje­ste pen­sion i for­hold til din valg­te risi­ko.

Er du interesseret i at vide,
hvordan din pensionsordning kunne se ud?

Vil du ger­ne vide mere om, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig med at fin­de frem til den opti­ma­le pen­sions­ord­ning? Så er du altid mere end vel­kom­men til at kon­tak­te os og høre mere om vores pen­sions­råd­giv­ning. Det er både gra­tis og helt ufor­plig­ten­de at rin­ge til os på tele­fon 70 25 70 26 eller sen­de os en e-​mail.