MERE I PENSION VED AT SKÆRE I OMKOSTNINGER.

Læs mere

VI HAR KUN DINE INTERESSER FOR ØJE.

Læs mere

FRIT VALG BLANDT ALLE RELEVANTE PENSIONS­SELSKABER.

Læs mere

VI OVERVÅGER DIN PENSION, SÅ DU IKKE BEHØVES.

Læs mere

VI REDDER DIG FRA PENSIONSJUNGLEN, OG SKJULTE GEBYRER.

Læs mere

VORES “SAMMENLIG­NINGSMASKINE” FINDER DET BEDSTE FOR DIG.

Læs mere

Med APC som din pensions­rådgiver får du en lang række
fordele, som du ikke kan få andre steder

Vi har vendt op og ned på den tra­di­tio­nel­le måde at tæn­ke pen­sion, og det kom­mer dig til gode!
Bliv klo­ge­re på, hvor­dan kan få mere i pen­sion til dig selv.


Hvordan kan vi skaffe dig mere i pension?

Det kan vi ved at skære i dine omkost­ninger

Vores kun­der har til­sam­men mere
end 28 mia. kro­ner i pen­sions­mid­ler

Det er en kæm­pe stor for­del, når vi skal for­hand­le pri­ser med rele­van­te pen­sions­sel­ska­ber. Natur­lig­vis er det nem­me­re at for­hand­le gode rabat­ter, hvis man har 28 mia. i ryg­gen, end hvis man står med 1 mio. i hån­den. Der­for kan vi til­by­de langt lave­re pen­sions­om­kost­nin­ger end nogen anden, hvil­ket i sid­ste ende kom­mer din pen­sions­op­spa­ring til gode. Jo stør­re vores ind­købs­for­e­ning bli­ver, desto stør­re bespa­rel­ser opnår alle, og der­med også du.

Hør mere om, hvordan du også
kan få mere ud af din pension:

Vil du ger­ne vide mere om, hvil­ke gevin­ster du kan få ved uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning? Du er altid mere end vel­kom­men til at rin­ge på 70 25 70 26 eller skri­ve en e-​mail til os. Det er helt ufor­plig­ten­de og koster kun den tid, du inve­ste­rer i en tele­fon­sam­ta­le eller et møde med en af vores pen­sions­råd­gi­ve­re.

Vi er din partner og har KUN dine inte­resser for øje

Du er chefen! Vi er ansat af dig

- Ikke af pensionsselskaberne!

Som din mæg­ler sid­der vi kun på DIN side af bor­det og væl­ger den pen­sions­løs­ning, der er bedst for DIG. Hos os mod­ta­ger du uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning, hvil­ket bety­der, at vi ude­luk­ken­de vare­ta­ger DINE inter­es­ser. Jo bed­re vi er til vores arbej­de, desto fle­re pen­ge får du til din pen­sion. Det bety­der, at jo stør­re suc­ces du har, desto stør­re suc­ces har vi også. Hvis du leder efter en pen­sions­råd­gi­ver, der ude­luk­ken­de er på din side, er det altså APC du skal væl­ge.

Vi tjener penge til os selv ved at tjene eller spare penge til dig

Hvil­ke for­de­le kan du have af at mod­ta­ge uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning? Ring til os på 70 25 70 26 og hør mere om, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig med at forø­ge din pen­sions­op­spa­ring. Det er altid helt ufor­plig­ten­de at tage kon­takt til os, og det koster kun den tid, du bru­ger på en tele­fon­sam­ta­le eller et even­tu­elt møde med en af vores kom­pe­ten­te pen­sions­råd­gi­ve­re.

Vi giver dig frit valg blandt alle produkter

Vi giver dig frit valg blandt alle
rele­vante pensions­sel­skaber

Hvorfor begrænse dine muligheder?

Ban­ker­ne og pen­sions­sel­ska­ber­ne har ingen inter­es­se i, at du spa­rer pen­ge ved at væl­ge en anden løs­ning end deres egne. De kan ikke til­by­de uvil­dig pen­sions­råd­giv­ning, da de har deres egne inter­es­ser at vare­ta­ge. Så selv­om du måske kan få en bed­re pen­sions­løs­ning med fle­re pen­ge til dig selv et andet sted, vil de aldrig anbe­fa­le dig at flyt­te dine pen­ge til en kon­kur­rent.

Vi værner om dit frie valg

Hos APC er vi ikke bun­det af et bestemt pro­dukt eller pen­sions­sel­skab. Vi har hel­ler ikke andre inter­es­ser end at skaf­fe dig den pen­sions­løs­ning, der giver bedst mening for dig. Vores fokus er der­for altid at fin­de frem til det valg, der giver dig størst mulig pen­sion til dig selv. Vi kan med stor sand­syn­lig­hed spa­re dig pen­ge og/eller skaf­fe dig en væsent­ligt bed­re kon­to­ren­te, end den du har i dag.

Vil du høre mere om alle de valgmuligheder, du ikke udnytter?

Med en uvil­dig pen­sions­råd­gi­ver ved din side har du en langt bed­re chan­ce for at fin­de vej i jung­len af pen­sion­s­til­bud og -​pro­duk­ter. Har du alle­re­de den opti­ma­le løs­ning, vil vi aldrig anbe­fa­le dig at ændre på noget. Er der mulig­hed for, at du kan få en bed­re afta­le, gui­der vi dig frem til det opti­ma­le valg for din pen­sion. Vil du vide mere om, hvil­ke for­de­le du kan få med vores pen­sions­råd­giv­ning, kan du rin­ge til os på tele­fon 70 25 70 26 eller sen­de os en mail. Det er altid helt ufor­plig­ten­de at tage kon­takt til os, og det koster kun den tid, du bru­ger på en tele­fon­sam­ta­le eller et møde med os.

Vi over­våger din pension

Så kan du bruge tiden på noget andet

Som kunde får du adgang til vores
online kundeportal, “Mit APC”

Vores unik­ke “sam­men­lig­nings­ma­ski­ne” giver dig løben­de ana­ly­ser, opda­te­rin­ger og anbe­fa­lin­ger ift. din spe­ci­fik­ke situ­a­tion. Hos os får du der­for løben­de pen­sions­råd­giv­ning, hvor du hele tiden kan hol­de øje med, om der er bed­re alter­na­ti­ver til din nuværen­de pen­sions­ord­ning (på tværs af alle rele­van­te pen­sions­sel­ska­ber), eller om din aktu­el­le ord­ning alle­re­de er den mest opti­ma­le.

På dén måde kan du lade din pen­sions­råd­gi­ver tage sig af arbej­det, mens du kan sove trygt om nat­ten og bru­ge din egen tid på det, du har lyst til. Som kun­de har du des­u­den altid fri adgang til et råd­giv­nings­mø­de med vores pen­sions­mæg­le­re, pen­sions­råd­gi­ve­re, juri­ster og/eller en af vores finan­si­el­le ana­ly­ti­ke­re. Det er din vis­hed for, at du med os som din pen­sions­råd­gi­ver altid har den opti­ma­le pen­sions­ord­ning.

Vil du have vores råd til din specifikke situation?

Vi til­by­der dig pen­sions­råd­giv­ning, uan­set hvem og hvor du er. Vores bre­de kun­de­grund­lag gør, at vi er i stand til at sæt­te os ind i enhver situ­a­tion og fin­de frem til den ret­te pen­sions­ord­ning. Du er altid vel­kom­men til at tage kon­takt til os ved at rin­ge på 70 25 70 26 eller skri­ve på mail, hvis du vil vide mere. Det er altid helt ufor­plig­ten­de og koster ikke andet end den tid, du inve­ste­rer i en tele­fon­sam­ta­le eller et møde med en af vores råd­gi­ve­re.

Vi gør pension gennemskueligt

Vi hjælper dig væk fra pensions­junglen,
tåge­snakken og skjulte gebyrer

Pensionsjunglen kan være næsten umulig at finde rundt i

Der er efter­hån­den så man­ge udby­de­re og mulig­he­der inden­for pen­sion, at man helt mister pusten. Har man ikke den ret­te viden eller kend­skab til bran­chen, kan det være næsten umu­ligt at gen­nem­skue den og fin­de frem til den ret­te pen­sions­løs­ning. Ved du eksem­pel­vis, hvor­dan dine pen­ge er inve­ste­ret, og om det er det mest opti­ma­le sted for dig? Ved du, hvad du beta­ler for det – og om det er for meget? Ken­der du dine omkost­nin­ger, eller om nogen af dem er skjul­te?

Det kan være svært at gennemskue. Heldigvis har du APC!

Som pen­sions­mæg­ler med man­ge års erfa­ring har vi det ret­te kend­skab til bran­chen, og vi kan se gen­nem tåge­snak­ken og de skjul­te geby­rer. Med vores pen­sions­råd­giv­ning bli­ver pen­sions­jung­len langt mere enkel og gen­nem­sku­e­lig for dig, så du har en chan­ce for at fin­de frem til den opti­ma­le pen­sions­løs­ning. Vil du vide mere, kan du altid rin­ge på tele­fon 70 25 70 26 eller sen­de os en mail. Det er både gra­tis og helt ufor­plig­ten­de.

Vi finder det bedste produkt til dig

Vores unikke “sammen­lig­nings­maskine”
finder den bedste pensions­ordning for dig

Har du svært ved at gennemskue,
hvilken pensionsordning du skal vælge?

Når du får pen­sions­råd­giv­ning hos os, giver vi dig nog­le kla­re og kor­rek­te sam­men­lig­nin­ger af de pen­sions­mu­lig­he­der, der er rele­van­te for dig og din aktu­el­le situ­a­tion. Vi sam­men­lig­ner alle pro­duk­ter på hele mar­ke­det og hånd­pluk­ker, sam­men med dig, den løs­ning, der giver mest mening for dig.

Vi har udviklet en unik “sammenligningsmaskine”

Den sam­men­lig­ner alle pen­sions­ord­nin­ger på tværs af mar­ke­det på en præcis og klar måde. Det er på den måde, at vi som din pen­sions­råd­gi­ver sik­rer, at du får de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for høje­ste pen­sion i for­hold til din valg­te risi­ko.

Er du interesseret i at vide,
hvordan din pensionsordning kunne se ud?

Vil du ger­ne vide mere om, hvor­dan vi kan hjæl­pe dig med at fin­de frem til den opti­ma­le pen­sions­ord­ning? Så er du altid mere end vel­kom­men til at kon­tak­te os og høre mere om vores pen­sions­råd­giv­ning. Det er både gra­tis og helt ufor­plig­ten­de at rin­ge til os på tele­fon 70 25 70 26 eller sen­de os en e-​mail.

Ofte stillede spørgsmål