Finans­tilsynet

Redegørelser til Finanstilsynet

Finan­stil­sy­net anmo­der jævn­ligt om redegø­rel­ser fra de finan­si­el­le virk­som­he­der i Dan­mark, her­un­der APC, og udar­bej­der efter­føl­gen­de en afgø­rel­se. Vi er for­plig­tet til at offent­lig­gøre afgø­rel­ser og øvri­ge reak­tio­ner på vores hjem­mesi­de.

Neden­for kan du se redegø­rel­ser, afgø­rel­ser og andre til­syns­re­ak­tio­ner.

Afgø­rel­se date­ret 23. august 2021