“I kri­se­ti­der får vi vir­ke­lig lov at vise vores kun­der hvad vi står for.”

Vores kunder er altid vores førsteprioritet

Vi befin­der os i én af de stør­ste udfor­drin­ger i nye­re tid med den igang­væren­de COVID-​19 pan­de­mi. Der er ingen tvivl om, at den­ne udfor­dring kom­mer til at teste både myn­dig­he­der­ne og det pri­va­te erhvervs­liv, i en grad vi ikke har set i årti­er.

Hos APC føl­ger vi selvføl­ge­lig udvik­lin­gen tæt, og vi sør­ger for at hol­de vores kun­der opda­te­ret på situ­a­tio­nen på vores hjem­mesi­de og via vores måned­li­ge anbe­fa­lin­ger.

“Det er en for­nøjel­se at se hvor­dan orga­ni­sa­tio­nen har til­pas­set sig den nye vir­ke­lig­hed, og løben­de læse og høre om den feed­ba­ck vi får fra kun­der­ne på de ind­sat­ser vi fore­ta­ger os i dis­se uger.” – udta­ler Peter Lind­blad, ejer og adm. direk­tør i APC.

Peter uddy­ber: “I kri­se­ti­der får vi vir­ke­lig lov at vise vores kun­der hvad vi står for. Det glæ­der mig meget, at vi kan til­by­de vores kun­der noget helt sær­ligt i for­hold til indi­vi­du­a­li­se­ret og tids­kræven­de råd­giv­ning - altid med udgangs­punkt i den enkel­tes spe­ci­fik­ke krav og behov.”

Hos APC har vi enormt meget fokus på altid at tage os tiden til at råd­gi­ve den enkel­te kun­de, som måt­te rin­ge eller skri­ve ind med bekym­rin­ger, i for­hold til den meget uvan­te, og for man­ge bekym­ren­de, udvik­ling som man­ge af kun­der­ne føl­ger tæt via medi­er­ne. Kun­der­ne har man­ge spørgs­mål til deres pen­sions­ord­ning i dis­se dage og vi får også fle­re hen­ven­del­ser end vi nor­malt ople­ver.

“Det gør mig stolt at lede en virk­som­hed som APC, med fan­ta­stisk dyg­ti­ge og dedi­ke­re­de med­ar­bej­de­re, der altid tager sig tiden, og har kom­pe­ten­cer­ne til, at kun­ne give den enkel­te kun­de den gode, nære og nøje til­pas­se­de kun­de­råd­giv­ning.”
– Peter Lind­blad, ejer og adm. direk­tør

Tiden under­stre­ger, at én af de primære vær­di­til­bud APC til­by­der, og et af de områ­der hvor APC skil­ler sig posi­tivt ud, net­op er adgan­gen til den per­son­lig råd­giv­ning. Og det­te præcis når det pas­ser kun­den. Uan­set hvil­ken kom­mu­ni­ka­tions­form kun­den ønsker at benyt­te, så står vi altid klar til at råd­gi­ve den enkel­te kun­de, om det der bekym­rer eller opta­ger net­op ham eller hen­de mest.

“Vi tror på at kun­der i høj grad ønsker mulig­he­den for at kun­ne få et per­son­ligt møde, præcis når det pas­ser kun­den - hvad enten det er over tele­fon, et fysisk møde eller som et onli­ne møde.” for­kla­rer Peter og fort­sæt­ter: “Mødet skal altid til­ret­telæg­ges med hen­blik på at løse kun­dens kon­kre­te og indi­vi­du­el­le pro­blem­stil­ling.”

Et stærkt koncept er vores kompas i mørket

APCs kon­cept er sim­pelt: Nem­lig at pen­sions­mid­ler er ’lan­ge pen­ge’, og at kun­der­ne der­for bør foku­se­re på at væl­ge en pen­sions­løs­ning, som er til­pas­set deres indi­vi­du­el­le krav og behov.

APC tester dis­se krav og behov, både når vi møder kun­der­ne før­ste gang, samt løben­de mens de er kun­der. Det gør vi, for at sik­re at kun­der­ne har den pen­sions­løs­ning, som pas­ser bedst til den enkel­te kun­des præ­fe­ren­cer og risi­ko­vil­lig­hed.

Når vores råd­gi­ve­re har dan­net sig et ind­blik i kun­dens per­son­li­ge præ­fe­ren­cer, simu­le­rer vi, via vores finan­si­el­le værk­tøjer, hvor­dan vi - med afsæt i histo­ri­ske afkast og F&Ps for­vent­nin­ger til frem­ti­den - vur­de­rer at kun­dens pen­sions­ord­ning sand­syn­lig­vis vil kom­me til at præste­re, frem mod pen­sion­s­tids­punk­tet. I dis­se simu­le­rin­ger er der taget høj­de for både gode og dår­li­ge tider – og der­med også tider med sto­re kurs­fald og med stor usik­ker­hed.

APCs hold­ning er, at kun­der­ne - selv i kri­se­ti­der - bør fast­hol­de de pen­sions-​ og for­sik­rings­pro­duk­ter, som er bedst til­pas­set og egnet til den enkel­tes per­son­li­ge krav og behov. Det­te bør kun­der­ne gøre, uan­set de uds­ving i pen­sions­for­mue som kun­der­ne måt­te ople­ve på kort sigt.

Det er der­med kun hvis kun­der­nes krav og behov ændrer sig, for eksem­pel ved ændrin­ger i kun­der­nes livs­si­tu­a­tion, eller hvis der opstår nye, bil­li­ge­re pen­sions-​ og for­sik­rings­pro­duk­ter, som til­freds­stil­ler kun­der­nes præ­fe­ren­cer, at det er ratio­nelt at skif­te pen­sions­løs­ning.

“APC har et klart kon­cept, base­ret på histo­ri­en, mate­ma­tik og objek­ti­vi­tet, som vi tror fuldt og helt på. Det giver os et nyt­tigt kom­pas i tider som dis­se - i for­hold til at vej­le­de og råd­gi­ve vores kun­der omkring hvad der histo­risk har været den bed­ste age­ren i tider med stor usik­ker­hed” – Peter Lind­blad

Vi mener, at fokus på histo­ri­en, aner­kendt finan­si­el mate­ma­tik og objek­ti­vi­tet i for­hold til pro­duk­ter­nes omkost­nin­ger og egen­ska­ber, er den mest ærli­ge råd­giv­ning, vi kan give vores kun­der. Også når frem­ti­den er usik­ker - når ingen, med bare nogen grad af sik­ker­hed, ved hvad der ven­ter rundt om hjør­net.

APC vur­de­rer at COVID-​19 blot er det sene­ste eksem­pel på den­ne usik­ker­hed. En usik­ker­hed vi som men­ne­ske­hed alle dage har levet med. Her hand­ler det om at foku­se­re på de ting, som er inden for egen ind­fly­del­se - eksem­pel­vis at væl­ge de pen­sions-​ og for­sik­rings­pro­duk­ter, som pas­ser bedst til ens præ­fe­ren­cer og sam­ti­dig væl­ge de bil­lig­ste af dis­se. Det giver de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for den størst muli­ge pen­sion og det bedst muli­ge leve­grund­lag som pen­sio­nist.