Håndtering af bruger­anmeldelser

Vi ind­hen­ter bru­ge­ran­mel­del­ser ved at sen­de en invi­ta­tion til vores kun­der om at anmel­de os på Trust­pi­lot efter endt råd­giv­ning.

Væl­ger kun­den at anmel­de os vil vi her­ef­ter via et inter­nt kun­de­num­mer kun­ne iden­ti­fi­ce­re kun­den. Vi kan på den­ne måde kon­trol­le­re, at det rent fak­tisk er vores kun­der, der har anmeldt os.

Vi mod­ta­ger som­me­ti­der også uop­for­dre­de bru­ge­ran­mel­del­ser på Trust­pi­lot. Når kun­der anmel­der os uop­for­dret, under­sø­ger vi, om anmel­del­sen er skre­vet af en af vores kun­der. Hvis det ikke er muligt at få afkla­ret ale­ne ud fra anmel­del­sen, tager vi kon­takt til Trust­pi­lot, og anmel­de­ren har her­ef­ter mulig­hed for at sen­de doku­men­ta­tion til Trust­pi­lot for, at de har haft en reel kun­de­op­le­vel­se hos os - eller sen­de os oplys­nin­ger, der gør os i stand til at iden­ti­fi­ce­re kun­den og på den­ne måde kon­trol­le­re, at anmel­del­sen er skre­vet på bag­grund af en reel kun­de­op­le­vel­se. Såfremt anmel­de­ren ikke rea­ge­rer på hen­ven­del­ser­ne fra Trust­pi­lot, anmo­der vi Trust­pi­lot om at slet­te anmel­del­sen.

Vi viser kun et udpluk af posi­ti­ve anmel­del­ser fra Trust­pi­lot på vores webs­i­de.